Et utfordrende kvartal for Lerøy Seafood

Lerøy Seafood Group i Bergen (LSG) oppnådde et driftsresultat før verdijustering av biomasse på MNOK 253 i tredje kvartal 2015, mot MNOK 303 i samme periode i 2014. Resultatet tilsvarer et driftsresultat før biomassejustering per kg på NOK 6,2 mot NOK 7,3 på samme tid i fjor.

– Driftsresultatet for tredje kvartal 2015 bærer preg av utfordringer i ørretmarkedet knyttet til konsekvensen av vedvarende politiske handelshindringer, samt forsert utslakting av laks med lavere prisoppnåelse
og høyere uttakskost, sier konsernleder Henning Beltestad.

– Men, vi opplever en sterk vekst i etterspørselen etter norsk sjømat, kronesvekkelsen bidrar til økt konkurransekraft og vi forventer å se effekt av de tiltak og investeringer konsernet har gjort for å redusere tilvirkningskostnadene fremover på laks og ørret, sier Beltestad.

Lerøy Seafood Group rapporterer en omsetning på MNOK 3.295 i tredje kvartal 2015 sammenlignet med MNOK 2.962 i samme periode i 2014. Kvartalets driftsresultat inkluderer et tap på tre millioner fra salg av eiendel mot tilsvarende en gevinst på 75 millioner i tredje kvartal 2014. Sammenlignet med tredje kvartal 2014 falt konsernets slaktevolum av laks og ørret med 2 %. Driftsresultatet er, som kommunisert i egen børsmelding 14.10.2015, sterkt negativt påvirket av politiske handelshindringer på norsk ørret og forsert uttak av laks i Midt-Norge.

Per utgangen av tredje kvartal 2015 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 9.886, en økning på 6 % fra tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat før verdijustering av biomasse i perioden er MNOK 1.027 mot MNOK 1.353 i samme periode i fjor. Resultat før skatt før verdijustering av biomasse i årets tre
første kvartaler 2015 var MNOK 985 sammenlignet med MNOK 1.423 i samme periode i fjor.

Netto rentebærende gjeld den 30.09.2015 var MNOK 2.534 og egenkapitalandelen var på 53 prosent.

SEGMENT HAVBRUK – ET UTFORDRENDE KVARTAL

Driftsresultat før biomassejustering i segment Havbruk ble MNOK 178 i tredje kvartal 2015, opp fra MNOK 154 i samme periode i 2014. Havbruk høstet 40.682 GWT laks og ørret i tredje kvartal 2015 som er en nedgang på 2 % fra samme periode i 2014. EBIT/kg økte fra 3,7 kroner per kg i tredje kvartal 2014 til 4,4 kroner per kg i tredje kvartal 2015.

I tredje kvartal 2015 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 16,6 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 3,9 og NOK 0,1.

* I kvartalet har det vært uvanlig store prisforskjeller mellom ulike størrelser av laks, og vi ser at konsernets prisoppnåelse og uttakskostnad er negativt påvirket av størrelsesfordelingen i kvartalet, sier konsernleder Henning Beltestad. Konsernets uttakskostnader i kvartalet ligger på et ekstraordinært høyt nivå, men vi har forventninger om at de tiltak som allerede er iverksatt vil gi gode effekter inn i 2016, legger han til.

* Utfordringene knyttet til Russlands importstopp for norsk laks og ørret fra 7. august 2014 ble ytterligere forsterket i slutten av august i 2015 da det ble innført restriksjoner på import av laks og ørret til tollunionen EAEU (Eurasian Economic Union), der flere naboland til Russland inngår. Disse handelshindringene har dessverre hatt en betydelig negativ effekt på spesielt ørretmarkedet, forklarer Beltestad.

SEGMENT VAP – GOD VEKST I AKTIVITETEN

Segment VAP, som består av fire enheter, rapporterer en omsetning på MNOK 482 i tredje kvartal 2015, som er opp 17 % fra MNOK 410 i tredje kvartal 2014. Driftsmarginen er ned fra 6,8 % i tredje kvartal 2014 til 6,5 % i tredje kvartal 2015.

* Segment VAP viser en jevn og positiv utvikling, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar. Konsernets markedsarbeid, sammen med gode nasjonale og internasjonale kunder, har bedret kapasitetsutnyttelsen og det er en god underliggende utvikling i segmentet. Men, det er fortsatt rom for ytterligere forbedringer av kapasitetsutnyttelse i flere av enhetene, tilføyer Beltestad.

SEGMENT SALG & DISTRIBUSJON – POSITIV UTVIKLING

Segment Salg & Distribusjon har en omsetning på MNOK 3.024 i tredje kvartal 2015 som er opp 7 % sammenlignet med tredje kvartal i 2014. Driftsmarginen på 2,0 % er på linje med driftsmarginen på samme periode i fjor.

* Segment Salg & Distribusjon sitt hovedfokus er knyttet til å drive etterspørselen etter sjømat i form av nye produkter og nye markeder. For å sikre konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien omsetter
segment Salg & Distribusjon all egenprodusert laks og ørret parallelt med at segmentet har utviklet et betydelig samarbeid med tredjepart, forklarer konsernleder Henning Beltestad.

* Vi er fornøyd med at segment Salg & Distribusjon kan vise til en økende omsetning i tredje kvartal 2015, og med bakgrunn i at konsernet fortsatt har mye ubenyttet kapasitet i flere «fish-cuts» ser vi et stort potensiale for å fortsatt kunne øke aktiviteten og inntjeningen innenfor denne delen av verdikjeden i årene som kommer, sier Henning Beltestad.

MARKEDFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Det er avgjørende for konsernet, og norsk havbruksnæring, at man også i årene som kommer evner å drive bærekraftig. Myndigheter og næring må sammen sikre at fremtidige rammevilkår tuftes på faktabasert kunnskap slik at rammevilkårene gir muligheter for vekst og økt verdiskapning også i årene som kommer. Konsernet har investert mye i bruk av rensefisk. Konsernet ser gode effekter av rensefisk der denne har fått virke, men som tidligere kommunisert vil ikke konsernet være fullt ut dekket med rensefisk før i 2016. Rensefisk er et viktig verktøy, men det kreves også andre verktøy for å optimalisere produksjonen, her nevnes
mekanisk rensing og ferskvannsbehandling. I 2015 er konsernet i en overgangsfase med ekstraordinært høye direkte og indirekte behandlingskostnader sammen med store kostnader til forebygging.

Den norske kronen har svekket seg mot viktige valutaer. Denne dynamikken er positiv for prisrealiseringen på laks, men gir også, alt annet likt, økte fôrpriser. Vår beskrivelse av en utfordrende situasjon i Lerøy Midt gjør at
styret forventer uttakskostnader over det styret og ledelsen anser som normalt i kommende kvartal, men med potensiale for reduksjon i løpet av 2016.

Det er svært positivt at importen til deler av tollunionen EAEU mot slutten av oktober 2015 igjen ble åpnet. For det globale utbudet av laks og ørret, synes det i dag, for de nærmeste årene å være svært begrensede muligheter for vekst. Det gir grunn til å tro på et stramt marked i 2016. Med troen på potensialet for
betydelige forbedringer i egen produksjon er styret positiv til fremtidsutsiktene.

Per i dag estimerer Kontali at utbudet av norsk laks vil falle i 2016. Det gjør at det i prinsippet ikke har vært vekst i norsk produksjon siden 2012. Med dagens politiske rammeverk er det heller ikke utsikter til vekst i et
mellomlangt perspektiv. Det er viktig at næring og politiske premissgivere gjør sitt aller beste for å sikre næringen sitt potensiale til varig økt verdiskapning og økt sysselsetting. Det er avgjørende viktig at Lerøy og
næringen løser de utfordringer vi står overfor, men det er også avgjørende viktig at det vises politisk vilje, både lokalt og nasjonalt, til langsiktighet i beslutninger og utvikling av rammeverk for at næringen skal kunne ta ut sitt store potensiale. Norske myndigheters hurtige respons på næringens behov for
implementering av midlertidig vekst i MTB som følge av omtalte handelshindringer er svært positivt for verdiskapningen og muliggjør kontinuitet i sysselsettingen.

For 2015 forventer konsernet i dag et høstet volum på 173.000 GWT inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper. For 2016 forventer styret per i dag tilsvarende et høstet volum på 185.000 GWT.

Styret og ledelsen forventer i dag et resultat i fjerde kvartal 2015 på linje med det konsernet oppnådde i tredje kvartal 2015.