ERFA2008 – i miljøoptimismens tegn!

Statssekretær, Nærings- og Handelsdepartementet, Øyvind Slåke.
Årets ERFAringskonferanse var landfast, for første gang siden de sagnomsuste “Ser deg i Sandefjord”-dagene. De nær 130 delegatene var benket om temaet Scenario 2012 – og konklusjonen var miljøbetinget oppløftende!

Analytikere og andre forstå-seg-på’ere var skjønt enig om at det vil være stor business også etter år 2012. Kontraheringstakten blir fortsatt høy og markedet for utstyrsleverandørene vil dermed være stort.
En rekke foredragsholdere og delegater gav uttrykk for at utfordringen er å se enda lenger fremover enn til 2012. Å tolke fremtidige markedsutsikter er alltid vanskelig, men enkelte parametre ligger allerede opp i dagen. Særlig miljøinnrettede produktutviklinger vil øke sin aktualitet. Såvel myndigheter som forbrukere og operatører vil fordre av fremtidig tonnasje at den er så miljøoptimal som overhodet mulig. Dette vil igjen øke miljøpresset på den enkelte komponentleverandør. Det er ingen vei utenom.
Adm.dir. Wenche Nistad åpnet som første foredragsholder, og poengterte at GIEK skal promotere norsk eksport og investeringer utenlands ved å gi økonomiske garantier (ikke lån). Garantiene skal også sikre norske eksportører mot politisk og kommersiell risiko. Dermed var rammeverket satt for de videre ERFA-betraktningene.

Leveringsproblemer
Norsk maritim utstyrsindustri har i dag vansker med egen kapasitet og, ikke minst, med underleverandørenes punktlighet. Hva skjer når norsk utstyrsindustri ikke kan levere eller gjennomføre sine leveranser til rett tid?
– I en tid hvor ordrebøkene er fulle og leveringsevne er en stor utfordring, blir fremtidsplanlegging lett en salderingspost, forklarer Halvard Olafsen, adm.dir. i bransjeorganisasjonen Norske Maritime Eksportører til SKIPSREVYEN. – Tid til å se fremover er viktig og evnen til å tolke det vi ser vil ha betydning for vår konkurranseevne. Derfor har vi valgt Scenario 2012 som årets tema, som et ledd i bedriftenes bevisstgjøring i forhold til årene som kommer.

Forskeren Egil Rensvik er daglig leder i MARUT og poengterte i sitt foredrag at norsk utstyrsindustri har en unik klyngeposisjon, i samspillet med forskning, rederier og myndigheter.
MARUT gir innspill til regjeringens Innovasjonsmelding og sikrer fokus på potensialet for innovasjon i maritim sektor. Aktuelle problemstillinger er klimagassutslipp, ballastvann rensing, tankvasking, bunnstoff, kloakk og søppel.

Flere foredragsholdere fokuserte på sjøtransportens mange fordeler. Statssekretær Øyvind Slåke i NHD dvelte ved EU initiativet om å flytte godstransport fra land til sjø, et prosjekt som også norsk utstyrsindustri kan høste av. For vår nasjonale nærskipsfart er bildet dessverre noe vanskelig ettersom det er så godt som stillstand i flåtefornyelsen blant fraktefartøyene. Det er liten evne til nyinvesteringer (se s. 8) og dermed forblir flåten eldgammel og lite konkurransedyktig.

ERFA-veteranen Tellef K. Tellefsen fra Eksportfinans fortalte at man pt er med i finansieringen av 101 skip, mot tidligere 20-30. Ifølge Tellefsen illustrerer det både at marekedet er svært godt og at Eksportfinans leverer et produkt som tilfredsstiller behovet.
– Etter 2012 vil nok vår portefølje være noe mindre i antall, men fortsatt svært høy historisk sett, mente Tellefsen. Dette resonnementet ble understøttet av DNB Nors Trond Scheie som mente at år 2012 vil kjennetegnes ved fortsatt høy aktivitet.

Markedene
RS Platou stilte som vanlig tungt opp for å formidle sine markedsvurderinger. Som tidligere kjørte Jørn Bakkelund et informativt løp supplert av Rita Bollinger som tok for seg offshore.
I snitt har vekstratene for sjøverts transport doblet seg siden ’90-tallet. Prosentvis steg den økonomiske veksten ww fra 3,3% på ’90-tallet til 4,3% i dette tiåret, og faktisk opp til 5,2% bare de siste tre år. Behovet for tonnasje stiger dermed forholdsmessig samtidig som scrapping er på et lavmål. Likefullt mener RS Platou at skipsbyggingskapasiteten ww øker mer enn behovet i et lengre perspektiv og at man vil se et fall i kapasitetsveksten etter 2011/2012.

For Japans del opererer RS Platou med en prognose på +6% p.a. frem til 2015. Tilsvarende tall for Korea og Kina er hhv. 12% p.a. (etter en vekst på 16% for perioden 2008-2010 p.a.) og 25% p.a. (etter en vekst på 32%/2008-2010 p.a.). Verdens totale skipsbyggingskapasitet forventes å øke med 16% p.a. frem til 2015.
Rita Bollinger slo innledningsvis fast at driverne for etterspørselen etter supplyskip hovedsakelig er prisen på olje og gass, antall aktive rigger og subsea/konstruksjonsaktivitetene. Slik markedet er i dag, er det høy utnyttelsesgrad på riggsiden og flåten er økende. Frem mot 2012 vil det også være en økning i tilgjengelige offshore-felter. For året 2008 vil det i forhold til 2007 komme 38% flere felt i operasjon, pipeline vil øke med 21% og 38% flere subsea enheter vil bli installert. FPSO-flåten vil innen 2012 nå 180-200 enheter, en kraftig økning som igjen vil føre til behov for flere supply- og subsea-fartøyer. Konkret er det planlagt levering av ca. 400 store AHTS og PSV’er innen 2012. Rita Bollinger påpekte at Norge fortsatt er verdensledende bygger av store enheter, men at eksisterende og fremtidige vansker med å overholde leveringsfrister vil gjøre utenlandske verft mer attraktive.

Verdenshandelen ventes altså ikke å avta, og dermed er behovet for ny tonnasje fortsatt stort. Miljøtiltak i form av redusert seilingshastighet østvest kan også forsterke behovet for flere enheter. Generelt ventes det nedgang i kapasiteten for europeisk verftsindustri. Men det vil være noen hederlige unntak, f.eks. Tyrkia som bygger opp sin kapasitet kraftig og norsk industri som vil levere spesialisert offshore-tonnasje også etter 2012.

Per Marius Berrefjord fortalte at DNV allerede er langt forbi 2012 i sin fremtidsplanlegging. – Miljømessige utfordringer utover 2012 må ses i et mye større perspektiv enn hva tilfellet er i dag, sa han. – Selv om det fremover kommer mye ny tonnasje på markedet kan ikke næringen regne med å få øke sine totale utslipp.
Berrefjord understreket at utslipp til luft (CO2, SOx og NOx) vil måtte reduseres og at prisen på tradisjonelt brennstoff må øke. – Næringen må ta høyde for store avgiftsøkninger på forbruks- og utslippssiden, understreket han.

Konklusjonen
etter to gode konferansedager er at Scenario 2012 var en meget aktuell problemstilling. Men allerede nå må det arbeides svært bevisst for årene etter 2012. Hele den maritime klynge vil påvirkes av de rigorøse miljøkrav som kommer og miljøbevissthet vil bli et enda større konkurransefortrinn enn i dag.

Bilder fra konferansen

DEL