Elisabeth Grieg med på å utforme EUs skipsfartspolitikk

Elisabeth Grieg, president i Norges Rederiforbund.
Elisabeth Grieg, president i Norges Rederiforbund, deltar i en ekspertgruppe som skal gi EU-kommisjonen strategiske råd i forbindelse med utformingen av en helhetlig europeisk skipsfarts- og havpolitikk det neste tiåret. Rådet, som hadde sitt første møte denne uken, består foruten av Grieg av 11 toppledere i europeisk skipsfart og maritime næringer. Grieg er eneste medlem i ekspertgruppen fra et ikke EU-land.

– Det er viktig at Norge og norsk skipsfart får anledning til å være med på å utforme utviklingen i et stadig mer konkurranseutsatt og globalisert marked. At vi er med i EU-kommisjonens ekspertgruppe på dette området, viser at Norge blir lyttet til når EU setter skipsfart på dagsorden, sier Elisabeth Grieg. – Vår oppgave er å utvikle en strategi for en helhetlig havpolitikk både på kort, mellomlang og lengre sikt, slik at europeisk skipsfart står best mulig rustet til å møte utfordringene og utnytte mulighetene framover.

I dag går nesten 90 prosent av EUs import sjøveien, mens 40 prosent av godstransporten internt i EU fraktes med skip. Det innebærer 3,5 milliarder tonn gods – eller mer enn 90 millioner containere – som lastes og losses i europeiske havner hvert år. I tillegg fraktes mer enn 350 millioner passasjerer over EU-havner årlig. I løpet av de neste 10 årene ventes det en fortsatt kraftig økning i europeisk skipsfart, med vekst i alle de maritime markedene og med betydelige utfordringer for en bærekraftig utvikling i hele transportkjeden.

Mot slutten av året kommer EU-kommisjonens rapport, skipsfartens ”Blåbok”, som vil ta for seg økonomiske analyser og utviklingstrekk, ekspertgruppens anbefalinger og en handlingsplan med en rekke ulike initiativ for europeisk skipsfart fram mot 2018.

DEL