Dårlig år for Champion Shipping, men likevel det beste på lenge

Bildet viser rederiets “Champion Trust”.

Sammen med styreformann og hovedeier Karl L. Kvalheim kjemper tidligere Brannspiller Arne Viste sitt livs kamp, denne gang for å reddet livsverket, Champion Shipping AS.  Viste er aksjonær, styremedlem og administrerende direktør. De to tidligere Odfjell-ansatte startet i sin tid kjemikalietank-rederiet. Etter dårlig markeder i flere år og dermed synkende skipsverdier i tillegg til elendig inntjening er egenkapitalen nå negativ med 62,5 million er dollar, etter årsresultatet i 2013 på minus 19,7 millioner dollar.

Rederiet har en total langsiktig gjeld på 137,4 millioner dollar og kortsiktig gjeld på 14,8 millioner dollar.

Driftsresultatet etter avskrivninger og nedskrivninger  forverret seg fra minus åtte millioner dollar i 2012 til minus knappe 15 millioner i fjor.

Rederiets driftsinntekter ble i 2014 omtrent som året før, 87 i fjor mot 87,8 millioner dollar i 2012.

På tross av all elendigheten karakteriserer styret 2013 som det beste for selskapet siden finanskrisen inntraff med full tyngde.

Styret er optimistisk og har tro på at økt aktivitet i verdenshandelen vil gi positive utslag på litt sikt.

– Vårt gode merkenavn har erfaringsmessig gitt oss høyere inntjening enn markedsnivåene skulle tilsi, og vi forventer fortsatt effekt av dette.

Men Sparebanken Vest holder flåten flytende enn så lange.  Selskapets låneavtale utløper i oktober 2015, og selskapet er på denne bakgrunn i dialog med långiverne om en refinansieringsløsning. I årsberetningen skriver styret at det ved avleggelse av regnskapet er blitt enighet med långiverne om en løsning som gir betryggende grunnlag for videre drift  fremover.

Selskapet har i løpet av de siste årene gjennomført en flåtefornyelse. Det har gitt lavere snittalder på flåten og rederiet har derved oppnådd en lengre tidshorisont.

Eierne har i henhold til aksjelovens krav startet en handlingsplan for å løfte egenkapitalen til et forsvarlig nivå. I 2013 innbetalte eierne ytterligere kapital i form av et lån på en million dollar. I 2014 vil egenkapitalen bli styrket med ytterligere 4,7 millioner dollar ved konvertering og/eller ettergivelse av eierlån.

I 2013 ble MT «Champion Pioneer» solgt og i januar 2014 ble MT «Champion Star» solgt. Flåten teller nå seks skip.

Champion Shipping  har spesialisert seg frakt av laster som vegetabilsk olje, melasse, biodiesel, flytende gjødning og til en viss grad raffinerte oljeprodukter. Fartsområdet er over hele verden.  Flåten består nå av seks MR size kjemikalie/produkttankskip etter salg av de to skipene.