Gå til innhold
Annonse
Fotos:Per Anders Bjørklund.
Fotos:Per Anders Bjørklund.
Annonse

Sjøforsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon overtok den 29. september 2009 den fjerde fregatten i serien på fem enheter fra Navantia i Ferrol. KNM «HELGE INGSTAD» er verftets byggenummer 308. Dåpen fant sted for snart to år siden, i november 2007, med Helge Ingstads barnebarn, Kristin Ingstad Sandberg, som gudmor.

Forrige omtale av fregattleveringene var KNM «Otto Sverdrup» i SKIPSREVYEN nr. 2/2008, mens de to første var KNM «Fridtjof Nansen» som ble levert 5. april 2006 og KNM «Roald Amundsen» den 21. mai 2007. Kontrakten med den spanske verftsgrupperingen ble undertegnet så langt tilbake som i juni 2000.
Denne siste tilveksten til Sjøforsvaret fikk mye ros av logistikksjefen, generalmajor Karlsen i forbindelse med overleveringen, og det samme gjaldt Navantia verftet. I arbeidet med KNM «HELGE INGSTAD» har man tatt hensyn til erfaringer fra de tre andre fregattene, og om mulig er resultatet et enda bedre skip, het det seg i forbindelse med overleveringen.
Skipssjef Øyvind Bergstrøm og mannskapet var på plass i Spania og overtok kommandoen av fartøyet under den offisielle overtakelsen. Nå gjenstår seks uker med testing før skipet setter kursen mot Norge.
Samlet utgjør de fem skipene den største enkeltstående investeringen Forsvaret noen gang har gjort. Fregattene er fremtiden til Sjøforsvaret og utgjør en essensiell del av Forsvaret som en helhetlig operativ virksomhet. Fregattene er multirollefartøy som er i stand til å bekjempe trusler både fra luft, overflate og under vann, i tillegg til å inneha kvaliteter som overvåkning. En av fregattene vil til enhver tid være så godt trent at den er med i Forsvarets innsatsstyrke for sjø.
I oktober landet forøvrig NH90 helikopteret for første gang på et kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen. Dette skjedde ved Helligvær i Vestfjorden under gode værforhold. KV «Nordkapp» vil i tiden fremover være plattform for uttesting av NH90, for å se om helikopteret fyller kravene som er satt til take off/landing, særlig hva angår pitch og roll (krenging og stamping).
Leveransene av NH90 forventes å starte i løpet av andre halvår 2010. Utprøvingen som finner sted, er en del av kvalifiseringstestene som industrien gjennomfører for å demonstrere at helikoptrene oppfyller kontraktkravene.

Helge Marcus Ingstad (1899 – 2001)
var en norsk eventyrer, jurist, forfatter og forsker. Mest kjent er han for oppdagelsen og utgravingen av norrøne boplasser på New Foundland. Oppdagelsen betraktes som beviset på at vikingene oppdaget Amerika 500 år før Colombus.
I løpet av 1930-tallet fungerte han som sysselmann i Eirik Raudes land; det norskokkuperte området på Grønland, og på Svalbard. Han dro også på fangstekspedisjon og forskningsreiser, og markerte seg som en dyktig forfatter og formidler av opplevelsene sine.
Under krigen var Ingstad leder av hjelpearbeidet i frontområdene. Senere gjenopptok han forskningsekspedisjonene, mellom annet hos indianere og eskimoer, og han ble mer og mer interessert i sagalitteraturen og de norrøne folks reiser mot vest. Helge Ingstad var også opptatt av å bevare naturen og det biologiske mangfoldet.
Ingstad er kjent for sitt arbeide som i ettertid har bidratt til å omskrive verdenshistorien. For mange står Helge Ingstad som eventyreren som levde ut drømmen.
Helge Ingstad ble æresmedlem av Videnskabsakademiet, æresdoktor ved Universitetet i Oslo, ved Memorial University i St. Johns på Newfoundland og ved St. Olav’s College i Minnesota. Han ble innehaver av kommandørkorset av St. Olavs orden, ridder av Vasaordenen og har Røde kors’ hederstegn for sin innsats i Finnmark under krigen. (Kilde: Sjøforsvaret/Wikipedia).

Prosjektet
Fregattprosjektet hadde opprinnelig en kostnadsramme på 14,066 milliarder kroner som skulle justeres for pris- og kostnadsvariasjoner. Prosjektet omfattet ikke anskaffelse av nye sjømålsmissiler, nye helikoptre eller bygg- og anleggsinvesteringer, eksempelvis utvidelse/ny dokk ved HOS. Senere er oppgitt at totalprosjektet, inkludert missiler, bygg og anlegg m.m., har en kostnad på ca. 21 milliarder kroner og er det største investeringsprosjektet i Forsvaret etter den andre verdenskrig.
Hvert fartøy utstyres med et NH 90 helikopter som bemannes og driftes av Luftforsvaret. Det innebærer ca. 9 helikoptermannskap per fregatt. Dette er altså et eget prosjekt og vil øke effektiviteten av fregattene som et fellesoperativt våpensystem.
Fregattene er de eneste havgående krigsfartøyene som kan sikre landets forsvar. De er i stand til å overvåke og sikre luftrom og hav i Nordsjøen, Midt-Norge og i nord.

Verftet
Den spanske verftsgruppen vant kontrakten etter internasjonal anbudskonkurranse der tre anbydere var med helt til sist fase. Det var Noreskortgruppen, Blohm & Voss og Bazan som senere ble til Izar og i dag er organisert i Navantia. Verftet er hovedleverandør med systemansvar for fregattene som et integrert våpensystem, mens Lockheed Martin er underleverandør til Navantia. Fregattene skal leveres klargjort for helikopteroperasjoner med full funksjonalitet.
Navantia ble dannet i desember 2000 etter en sammenslåing av Astilleros Españoles S.A. (AESA) og Empresa Nacional Bazán og har verft over hele Spania.

Pirater og matvarer
Det har fått stor medieoppmerksomhet her i landet at Norge, ved KNM «Fridtjof Nansen» (omsider) har sluttet seg til andre lands marinefartøyer for å hindre den utstrakte piratvirksomheten utenfor Somalia.
European Union Naval Force (EUNAVFOR) støtter FN i arbeidet med å påse at skip som er lastet med mat til befolkningen i Somalia, når trygt frem. Nesten halvparten av landets befolkning er avhengig av matvareleveransene fra World Food Porgramme. Dette er den norske fregattens primæroppgave i operasjonen. FN skip som skal til Somalia, er ved flere anledninger blitt forsøkt kapret.
Operasjon Atalanta er en EU-ledet operasjon som ble etablert 8. desember 2008. (Se egne reportasjer under vignetten Marine Safety & Defence 2009.) European Naval Force (EUNAVFOR) opererer på bakgrunn av FN-mandat. EUNAVFOR ATALANTAs oppgaver deles inn i eskorter for skip knyttet til FNs matvareprogram, beskytte annen sårbar skipstrafikk i området og bidra til å bekjempe piratvirksomheten i Adenbukten og farvannet utenfor Somalia.
Men mens marine fartøyene driver eskorte i Aden-bukten, slår piratene til lenger sør. Når dette skrives, har de nettopp kapret et containerskip under Singapore flagg ca. 300 sjømil nord for Seychelles. «Kota Wajar» med et mannskap på 21 var på vei mot Mombasa i Kenya da kapringen fant sted. Dermed har Somali piratene per dato minst seks skip under kontroll med mer enn 110 sjøfolk. Vindstille ga piratene anledningen de trengte til kidnappingen. Og med monsunsesongen over forventes opptrapping av deres aktivitet.

KNM «HELGE INGSTAD»
Hoveddata:

Lengde o.a.

133,25 m

Største bredde

16,80 m

Max. høyde

32,25 m

Max. dypgang

7,60 m

Deplacement

ca. 5.300 t

Dybde KVL

6,50 m

Maskineri
Fartøyet har kombinert diesel- og gassturbinmaskineri bestående av to CAT dieselmotorer hver på 4500 kW v/1000 o/min og en GE LM 2500 gassturbin med ytelse 22.000 kW og to el. motorer hver på 2500 kW. Videre er det to CPP propellanlegg med diam. 4200 mm, og fregatten er utstyrt med en Brunvoll AR-80-LNC-2100-1000 360 graders opptrekkbar azimuth baugthruster på 1000 kW. I inntrukket posisjon er thrusteren innfelt i skroget i et lukket rom. Thrusteren kan også brukes som nødfremdriftsanlegg. Gear er merke MAAG. Farten er oppgitt til cirka 26 knop.
Fregatten har fire MTU 396 serie dieselgeneratorer hver på 1000 kVA til strømproduksjon. De to styremaskineriene er type Tenfjord. Brannvarslingsanlegget for maskinrommet er levert av Heien-Larssen. ABB har levert maskinvare til skipsteknisk kontrollsystem, og rørmerking er utført av Flowcode.

Diverse
Fartøyet er utstyrt med et par aktive stabiliseringsfinner. Beha har levert bysseutstyr, og Jets Vacuum har leveransen av vakuumtoalettsystemet. Kongsberg Maritime er leverandør av integrert bro-kontrollsystem med 3 navigasjonsradarer – 2 x X-band og 1 x S-band. ABB har levert maskinvare til skipsteknisk kontrollsystem.
Underleveransen fra Lockheed Martin omfatter også et Combat Management System. Kongsberg Maritime leverer delsystemer til Aegis-systemet for anti-ubåtsystem, og er underleverandør av skrogmontert sonar, anti-overflatesystem som omfatter bruk av kanon til forsvar mot skip i fregattens nærområde og kontroll av NSM, deler til anti-luftsystemet som målbelysningsystem til Sea Sparrow-missilet og operatørkonsoller. KDA har levert brosystem samt belysningsradar for våpenkontroll.

Serien fra Navantia avsluttes med bnr. 309 KNM «Thor Heyerdahl».