Automatisering i avanserte fartøyer

Illustrasjonsfoto
Den norske maritime industrien har gjennom en årrekke utviklet et høyt kompetansenivå på design og operasjon av avanserte fartøyer, ikke minst for planlagte operasjoner i de sårbare områdene i nord og i nye sikkerhetskritiske anvendelser der moderne teknologi blir benyttet for å øke pålitelighet, driftssikkerhet og driftsøkonomi for fartøyene. Teknologien som benyttes er med på å sikre miljøet og fartøyene er etterspurt internasjonalt. 26. og 27. november arrangerer NFA seminaret Avanserte Fartøyer.

Pålitelige operasjoner og feiltolerante systemer dreier seg om å ta i bruk gode og driftssikre design og metoder for verifikasjon og testing som ivaretar de tekniske krav til systemene og de menneskelige faktorer. Mens man ofte konsentrerer seg om de normale operasjonstilstander, er det ikke uvanlig at det er i nødoperasjoner når deler av installasjonen feiler, at de mest kritiske beslutninger må tas, under stort press. Dette er en utfordring som alle aktører bør ta på alvor, og samarbeide om å finne intuitive og sikkerhetsmessig akseptable løsninger på.
Ettersom fartøyer opererer i krevende omgivelser og tildels er vanskelig tilgjengelige for vedlikehold, feilsøking og annen assistanse fra leverandører og basisorganisasjoner, er det desto viktigere å fokusere på problemstillingene knyttet til sikker operasjon med intakte systemer, så vel som under feilsituasjoner. Gode metoder, verktøy og løsninger som understøtter og verifiserer løsningene gjennom design, produksjon og testing utvikles kontinuerlig og får stadig større betydning for alle aktører i industrien.
I årets konferanse om fartøyautomatisering ønsker arrangørene å fokusere på de problemstillinger som den marine automatiserings- og IT-industrien møter ved design og operasjon av fartøyer som anvendes i krevende omgivelser og i sikkerhetskritiske operasjoner.
Konferansen har i år fire hovedtemaer:
• Ny teknologi som fremmer miljøhensyn for avanserte fartøy (design, løsninger, produkter etc.).
• Nye krav, retningslinjer og operasjonelle rutiner som fremmer sikkerhet og miljøhensyn.
• Kompetanse, trening og opplæring av personell som betjener avansert utstyr, samt kompetansekrav til aktører i maritim bransje. Eksempler på design, prosjektering og operasjon av avanserte fartøy og konstruksjoner.
• Nye løsninger og produkter som har generell interesse for aktører i næringen.
I tillegg til å være kompetansehevende gjennom aktuelle temaer, er viktig at seminaret også skal være nettverksbyggende for deltakerne. Det legges derfor vekt på det sosiale med felles middag om kvelden og tilrettelegging for uformell samvær og livlige diskusjoner. Ønsker du å vite mer om nevnte temaer og de muligheter norsk industri har i internasjonaliseringen av det maritime markedet anbefales du å melde deg på seminaret ”Avanserte fartøyer” som går 26. – 27. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, se www.nfaplassen.no

DEL