Gå til innhold
Annonse
Melkøya
Melkøya
Annonse

Reduksjonen i utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel fortsetter. CO2-utslippene økte i 2007 som følge av innkjøringsproblemene ved LNG-anlegget på Melkøya. nmVOC-utslippene ble også redusert, mens det var en liten nedgang i NOx-utslippene. Et stort akutt utslipp på Statfjord A førte til en kraftig økning i mengden olje til sjø i 2007.

Dette går frem av operatørselskapenes årlige rapportering av utslipp til luft og sjø. Rapporteringen foregår parallelt til Statens forurensningstilsyn (SFT), Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) i EnvironmentWeb.

Produksjonsutslipp til sjø
Ved produksjon av olje følger det vanligvis med vann. Vannmengden øker etter hvert som feltene blir eldre og reservoarene tømmes for olje. I 2007 var vannproduksjonen på norsk sokkel 183 millioner kubikkmeter. Vannmengden som ble sluppet til sjø var 162 millioner kubikkmeter, mens 27 millioner kubikkmeter ble injisert i berggrunnen. Dette er en økning i totalt produsert mengde og utslipp til sjø, mens mengden produsert vann som ble injisert, har gått litt ned.

Olje i produsert vann
Vann som kommer opp på plattformene med brønnstrømmen, blir enten injisert tilbake til reservoaret eller renset og sluppet ut. Maksimum tillatt oljeinnhold i vann som slippes ut fra installasjonene på norsk sokkel ble fra årsskiftet 2006/2007 endret fra 40 milligram per liter til 30 milligram per liter.
Den gjennomsnittlige oljekonsentrasjonen i det produserte vannet som ble sluppet til sjø i 2007, var 9,5 milligram per liter målt med ISO-metoden, i henhold til krav fra SFT og konvensjonen om vern av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR). Analysemetoden som er benyttet for utslippene i 2007, er endret i forhold til tidligere år. Dette gjør at resultatene ikke kan sammenlignes direkte.
Det er ventet ytterligere reduserte utslipp når ulike renseteknologier er i full drift. Renseteknologiene C-tour og Epcon, som er de vanligste nye tiltakene, har gitt betydelige reduksjoner av dispergert olje, ned til 1,5-2 milligram per liter på enkelte innretninger.

Utslipp av kjemikalier
Totalt forbruk av kjemikalier i 2007 var 432.000 tonn. Totalt utslipp var 122.000 tonn, mens 84.000 tonn ble injisert. Forbruk, utslipp og injisert mengde kjemikalier ligger omtrent på samme nivå som foregående år. Kjemikalier klassifiseres i henhold til SFTs system i grønn, gul, rød eller svart kategori.
Kjemikalier i grønn og gul kategori har ikke iboende miljøfarlige egenskaper, mens kjemikalier i rød og svart kategori bare kan slippes ut ved tungtveiende tekniske eller sikkerhetsmessige grunner, og operatørene er pålagt å bytte dem ut med mer miljøvennlige kjemikalier.
Etter at målet om nullutslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø kom i 1997, er utslippene av svarte kjemikalier redusert fra 228 tonn til omtrent ett tonn i 2007. Utslipp av røde kjemikalier er redusert fra 3.933 tonn til 23 tonn i samme periode. Tallene bekrefter at operatørenes arbeid for å nå nullutslippsmålene på norsk sokkel gir resultater. Stortingsmelding nr 26 (2006-2007) sier at nullutslippsmålet for tilsatte kjemikalier anses som nådd, men at arbeidet med utskiftning av kjemikalier med mindre miljøfarlige alternativer skal fortsette.
Fra 2006 til 2007 er utslipp av kjemikalier i svart kategori redusert med 66 prosent, mens utslipp av kjemikalier i rød kategori er redusert med 40 prosent.

Akutte utslipp
Olje. I 2007 var det 166 akutte utslipp av olje, hvorav 154 var mindre enn én kubikkmeter. Dette er en økning på 44 fra året før og det høyeste antall akutte utslipp siden 2002, da antall utslipp gikk betydelig ned. Totalt volum olje fra akutte utslipp i 2007 var 4.488 kubikkmeter.
Det største akuttutslippet av olje i 2007 fant sted på Statfjordfeltet i desember. Brudd på en lasteslange førte til at anslagsvis 4.400 kubikkmeter stabilisert råolje ble pumpet til sjø. Endelig rapport fra alle undersøkelsene i etterkant er ikke klar.

Kjemikalier
Totalt antall kjemikalieutslipp var 109 i 2007, noe som er i samme størrelsesorden som tidligere år. Det rapporterte totalvolumet var imidlertid betydelig høyere i 2007 med 5.415 kubikkmeter. Dette skyldtes at det i 2007 ble oppdaget lekkasjer av injiserte masser i forbindelse med injeksjon av oljeholdig kaks på Visundfeltet. Dette utslippet er anslått til cirka 5000 kubikkmeter. På bakgrunn av en grov karakteristikk av innholdet i de injiserte massene, er det beregnet at ca. en prosent av massene er kjemikalier i rød kategori og ca. fem prosent er kjemikalier i gul kategori. Resten er utboret kaks.

Utslipp til luft
Karbondioksid. (CO2) I 2007 var samlet CO2-utslipp fra petroleumsvirksomheten 13,2 millioner tonn. I 2006 var tilsvarende utslipp på 11,6 millioner tonn. CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten har vært relativt stabile de siste seks årene, men gikk mye opp i 2007 på grunn av innkjøringsproblemene ved LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.
Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og SFT var samlet norsk utslipp av CO2 44,9 millioner tonn i 2007. Olje- og gassindustrien sto for 29,4 prosent av de nasjonale CO2-utslippene i fjor. Den største kilden til CO2-utslipp fra olje- og gassvirksomheten er turbinene på innretningene offshore.
Nitrogenoksid. (NOx) I 2007 var samlet NOx-utslipp fra petroleumsvirksomheten 53.396 tonn, mot 54.348 tonn i 2006. Utslippene av NOx har vært relativt stabile de siste syv årene.
Ifølge foreløpige tall fra SSB og SFT var samlet norsk utslipp av NOx 189.638 tonn i 2007. Olje- og gassindustrien sto for 28 prosent av de nasjonale utslippene i fjor. Turbinene på innretningene offshore er den største kilden til NOx-utslipp fra virksomheten.

Flyktige organiske forbindelser unntatt metan (nmVOC)
I 2007 var samlet nmVOC-utslipp fra petroleumsvirksomheten 76.194 tonn. Det er en nedgang fra 2006, da utslippet var 79.539 tonn. Siden 2001 er de samlede nmVOC-utslippene redusert med 70 prosent. Reduksjonene er oppnådd som følge av investeringer i nye anlegg for fjerning og gjenvinning av oljedamp på lagerskip og skytteltankere.
Ifølge SSB og SFT har betydelige kutt i nmVOC-utslippene fra oljelasting på sokkelen ført til at de nasjonale utslippene for første gang er lavere enn forpliktelsen Norge har gjennom Gøteborgprotokollen. Ifølge foreløpige tall fra SSB og SFT var samlet norsk nmVOC-utslipp 191.370 tonn i 2007. Det betyr at olje- og gassindustrien står for 40 prosent av de nasjonale utslippene.

Kilde: Oljedirektoratet.

Annonse