Gå til innhold
Annonse
Ms
Ms "Bergensfjord"
Annonse

Johan H. Andresen-familiens investeringsselskap Ferd AS går inn med 200 millioner kroner i ny aksjekapital i Egersund-rederiet Fjord Line AS og blir dermed selskapets nest største aksjonær med 21,56 prosent av aksjene i det tidligere bergensrederiet. Hovedaksjonær Frode Teigen fra Egersund forblir største aksjonær gjennom sine to investeringsselskaper Kontrari AS og Kontrazi AS, men deres posisjon blir nå utvannet til 57,86 prosent.

Ifølge Fjord Lines hjemmesider fikk Fjord Line AS et tilbud fra Ferd AS på tegning av 40 millioner aksjer for kroner fem pr. aksje. Dette ble godtatt av Fjord Lines styre. Som et ledd i det store aksjekjøpet vil Ferd AS gå ut med frivillig tilbud til alle aksjonærer i Fjord Line, unntatt Frode Teigens to investeringsselskaper, om kjøp av alle øvrige aksjer i rederiet til en kurs på kroner fem.

Blir nå utvannet

Ettersom likviditeten i Fjord Line sine aksjer er begrenset som følge av de to store aksjonærene, sier styret i rederiet seg fornøyd med at Ferd AS tilbyr de aksjonærer som ønsker det en mulighet til å selge sine aksjer til samme verdi som i emisjonen.

Ferd AS sin inntreden på eiersiden i Fjord Line AS må sees i sammenheng med at rederiet innledet dialog med sine långivere med tanke på å refinansiere konsernets langsiktige gjeld. Styret besluttet samtidig å tilrettelegge for en emisjon på minst 100 millioner kroner. Hovedaksjonær Frode Teigen har, på gitte vilkår, indikert vilje til å avgi fulltegningsgaranti for aksjeemisjonen.

Ferd AS sitt tilbud bygger på en underliggende tro på bransjen generelt og spesielt Fjord Line. Selskapet har ny og moderne tonnasje og har oppnådd en imponerende vekst i 2015. De tekniske oppstartsproblemene knyttet til skipene synes å være løst, og selskapet har oppnådd enighet eller forlik rundt årelange tvister med hovedkonkurrenten Color Line. Forutsetningene for å fortsette veksten fremover er etter Ferds vurderinger derfor gode.

Ferd AS har etter første halvår i år en verdijustert egenkapital på 26,3 milliarder kroner etter en økning på 1,6 milliarder i årets seks første måneder. Selskapet satser på investeringer ved verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer og utøver aktivt eierskap i både børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper. Fjord Line har tidligere signalisert at de ønsket en børsnotering, men er fremdeles bare å finne på den unoterte listen.

Rederiet har slitt med svak økonomi gjennom flere år og har fått ytterligere likviditetsproblemer etter etableringen av ruten Sandefjord-Strømstad som fikk en problematisk oppstart med sterk konkurransen fra Color Line og en bitter strid med hovedkonkurrenten om avgangstidene. Denne striden skal nå være løst og nye seilingstider innført. Også den svake kronekursen har skapt problemer fordi mesteparten av gjelden er i euro.

Selv om den tidligere tobakks-milliardæren Johan H. Andresen med familie nå har skutt inn 200 millioner kroner i friske penger fortsetter arbeidet med den planlagte emisjonen på 100 millioner kroner.