Gå til innhold
Annonse

Sterke svingninger i dollarkursen merkes i Spar Shipping-regnskapet

Ultramax: 64000 dwt bulk carrier.
Ultramax: 64000 dwt bulk carrier.
Annonse

Svingningene i dollarkursen har vært uten sidestykke. Selv under finanskrisen i 2008 var svingningene mindre enn det vi har sett de siste årene.

Isolert sett er imidlertid en sterk dollar en fordel, i og med at skipene har gjeld i dollar, og selskapet har betydelig større verdier enn gjeld. Ergo gir en sterk dollar en positiv verdiutvikling sett fra de norske eiernes ståsted, selv om dette ikke umiddelbart reflekteres i regnskapstallene, skriver styret i bergensrederiet Spar Shipping AS i sin årsberetning.

Nylig avdøde kjøpmann Helge Eide Knudsen sin shippingdel av livsverket sitt kom ut med et driftsresultat på minus 10,1 millioner kroner i 2014, mot pluss 4,3 i 2013.Nettoresultatet ble minus 168,5 mot minus 25 millioner året før.

Selskapet hadde ved utgangen av året 23 heleide bulkskip i størrelsen 47.000 til 73.000 tonn dødvekt med en snittalder på omtrent åtte år. Flåten er beskjeftiget i en kombinasjon av lange certepartier og etter hvert i økende grad gjennom spoteksponering i form av deltagelse i pooler og gjennom kortere t/c-engasjementer.

Økte spotseilinger er en konsekvens av et vedvarende svakt tørrlastmarked med lave marginer hvor man vegrer seg for å binde opp skipene i lengre engasjementer, skriver styret.

Styret peker på at selv om en viss kritisk masse er av betydning, så er imidlertid størrelse ingen garanti for god inntjening.

Sommeren 2013 mistet Spar Shipping fire certepartier mot den koreanske operatøren STX Panocean, som havnet under konkursbeskyttelse. Dette forholdet fikk sin løsning i 2014 gjennom at avtalt erstatningssum ble delvis konvertert til aksjer i selskapet og delvis omgjort i gjeld som nedbetales over en 10 års periode. Forholdet er imidlertid dynamisk i lys av at selskapet opererer under rettbeskyttelse og er en oppkjøpskandidat. Forsert oppgjør er en skissert mulighet og likviditetsmessig oppside for bergensrederiet, mener styret.

Spar Shipping har tatt ut sak i High Court i London for krav under garanti mot Grand Chine Logistics Holding (Group) Co. Ltd., et kinesisk selskap innen HNA gruppens sfære. Saken kom opp i januar/februar i år og dom i favør av Spar Shipping.

Styret ser i første omgang på dommen en moralsk oppreisning. I den grad den etterleves, represnterer den også en betydelig oppside for rederiet. Rederiet ble tilkjent rundt 23,5 millioner dollar i erstatning, pluss sakskostnader og renter.

I år har rederiet overtatt det første av åtte nybygde 64.000 tonnere, såkalte ultramaxere. De er sikret certepartier fra til 2020/21. Hele den seilende flåten og nybyggene NIS-registreres.