Gå til innhold
Annonse

- Regjeringen øker CO2-utslipp med opptil 500.000 tonn

Organisasjonen Kystrederiene kritiserer Regjeringen for ikke å ha gjenninført LNG-fritaket som ble innført i Statsbudsjettet. – Beklagelig at det ikke rettes i revidert, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i en pressemelding. 

Annonse

Den innførte CO2-avgiften på LNG, vil gi opp til 500.000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten fram mot 2030, viser en ny beregning fra DNV GL. Samtidig øker driftskostnadene for de mest miljøvennlige skipene på norskekysten med 2-3 millioner kroner per år. CO2-økningen på 500.000 tonn tilsvarer omtrent den samlede CO2-reduksjonen som oppnås ved å elektrifisere hele den norske fergeflåten.

Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene 
Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene 

- Flere av våre medlemsrederier har valgt å investere i LNG for å bidra til reduserte klimagassutslipp, uttaler Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene i en pressemelding.

Denne avgiften rammer disse rederiene direkte og bidrar til å gjøre omlegging til klimavennlig skipsfart økonomisk ugunstig. Kystrederienes konjunkturrapport viser at våre medlemsrederier har planer om å investere i nybygg basert på plug-in hybrid løsning (LNG og batteri). For å kunne gjennomføre dette, trenger de gode og langsiktige rammevilkår.

LNG-skip koster betydelig mer enn konvensjonelle dieseldrevne fartøy. Lavere pris på LNG enn MGO og støtte fra NOx-fondet, har tidligere gjort bygging av LNG-drevne fartøy mulig. Med CO2-avgiften tas den økonomiske driftsfordelen vekk, og rederiene har ikke lenger insentiv til å velge LNG som løsning. Samtidig mister NOx-fondet et av sine viktigste utslippsreduserende tiltak. Norges forpliktelser iht. Gøteborgprotollen vil således bli vanskeligere å oppfylle, heter det videre.

Ber om like og forutsigbare rammevilkår

I en internasjonal næring som skipsfart bør ikke Norge innføre egne regler som gir rederiene dårlige rammevilkår enn i andre land har. Et eksempel på utilsiktet konsekvens av CO2-avgiften på LNG er at LNG-drevne skip legger nå om sitt seilingsmønster, slik at de kan bunkre i utlandet uten å betale norsk CO2-avgift. Dette gir også økte utslipp og provenyet til den norske staten vil derfor bli lavere enn det allerede lave beløpet som norske myndigheter har beregnet.

Annonse