Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
Annonse

Styreformann Kristian Eidesvik er ikke spesielt optimistisk med tanke på en bedring i fraktmarkedet for rederiet Wilson ASA der han kontrollerer over 90 prosent. I rapporten for annet kvartal i år ser han usikre utsikter og et spotmarked med negative tendenser. Situasjonen tilsier et negativt bilde som vil kunne påvirke selskapets nettoinntjening negativt.

Til tross for at Wilson deler det generelle synet på at veksten i Europa er tiltagende, kan det ikke utelukkes at den ventede veksten uteblir eller blir lavere enn antatt. Selskapet kan derfor i kommende periode være eksponert for lav etterspørsel.

Som om ikke det er nok, vil også valutakursutviklingen kunne svekke lønnsomheten.

– En fortsatt svekkelse av euro vil være negativt for selskapet. Den primære inntektsstrømmen er i euro, mens US-dollar utgjør en vesentlig del av selskapets utgifter, spesielt relatert mot bunkers og mannskapskostnader.

Det negative synet gjenspeiles klart i resultatene for annet kvartal i år. Brutto omsetning svekket seg fra 68,4 millioner euro i annet kvartal i 2014 til 64,5 millioner i tilsvarende periode i år. I første halvår totalt viste bruttoomsetningen 134,7 millioner euro, mot 139,1 i første halvår 2014.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) utgjorde i annet kvartal 6,3 millioner euro, mot 10,7 i tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt ble i annet kvartal minus 2,5 mill. euro mot pluss 2,4 i samme periode i 2014.

I annet kvartal har rederiet refinansiert tilnærmet all skipspantegjeld gjennom en ny finansieringsavtale tilrettelagt av DNB og SR-bank. I den forbindelse ble det gjort en nedregulering på 2,4 millioner euro på  utestående aksjonærlån fra hovedaksjonær Caiano Eiendom utbytteutbetaling. Det ble besluttet å gjennomført et utbytte på kr.0,50 med et totalbeløp på 2,5 millioner euro.

Den bokførte egenkapitalen i Wilson ASA ble i perioden redusert fra 109 millioner ved utgangen av mars 2015 til 104,3 ved utgangen av første halvår. I prosent fra 33 til 32. Selskapets likviditetsposisjon utgjorde ved halvårsskiftet 14 millioner euro. I tillegg hadde konsernet ubenyttet driftskreditt tilsvarende 6,3 millioner euro. Likviditetsposisjonen pr 30/6 2015 var 14 millioner euro . I tillegg hadde rederikonsernet ytterligere 6,3 millioner euro i ubenyttet driftsrkreditt. Selskapet har også en investeringsfasilitet på 20 millioner euro som p.t er ubenyttet.

 

 

 

Annonse