Gå til innhold
Annonse
Stad skipstunnel går mot realisering. Illustrasjonsfoto: Kystverket
Stad skipstunnel går mot realisering. Illustrasjonsfoto: Kystverket

Prosjektet er «gryteklart», og vi forventer nå at regjeringen vil følge opp Nasjonal transportplan, legge frem en endelig investeringsbeslutning for Stortinget, og bevilge oppstartsmidler på neste års statsbudsjett. Det sier leder for styringsgruppen for Stad skipstunnel, Rolf Domstein og prosjektleder Randi Paulsen Humborstad.

Annonse

Kystverket har gjennomført reduksjoner i prosjektet og hevder at de kan bygge Stad skipstunnel for en styringsramme (P50) på 2 876 mill. kr. (inkl. mva. 2018 kroner), noe som er en reduksjon i forhold til forprosjektet til Kystverket, og kostnadsrammen i NTP. Dette kommer frem i rapporten «Stad skipstunnel. Videreutvikling og prosjektoptimalisering» som Kystverket sendte over til Samferdselsdepartementet 15. juni. I rapporten viser også Kystverket til at samfunnsnytten er økt med ca. 1 milliard kroner sammenlignet med KS2. Kystverket foreslår videre en fremdriftsplan med byggestart i 2021 og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

Styringsgruppen i Stad skipstunnel hadde møte med samferdselsministeren i forrige uke. Fra v.: Leder i styringsgruppen, Rolf Domstein, samferdselsminister Jon Georg Dale, og prosjektleder Randi Paulsen Humborstad.
Styringsgruppen i Stad skipstunnel hadde møte med samferdselsministeren i forrige uke. Fra v.: Leder i styringsgruppen, Rolf Domstein, samferdselsminister Jon Georg Dale, og prosjektleder Randi Paulsen Humborstad.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel er meget tilfreds med at Kystverket har fått ned kostnadene og at samfunnsnytten er økt sammenlignet med KS2. Rolf Domstein, og Randi Paulsen Humborstad hadde møte med samferdselsminister Jon Georg Dale den 12. juni, der prosessen videre ble drøftet.

- Prosjektet er «gryteklart», og vi forventer nå at regjeringen vil følge opp Nasjonal transportplan, legge frem en endelig investeringsbeslutning for Stortinget, og bevilge oppstartsmidler på neste års statsbudsjett. Dette for å nå målsettingen om byggestart i 2021, som det står i NTP. Kystverket trenger 2 år til å forberede byggestart, til prosessen med grunnerverv, arkeologiske utgravninger, kontrahering og etablering av byggherreorganisasjon, heter det i en pressemelding.

Stad skipstunnel gjør det mulig å forlenge ekspressbåtruten fra Bergen som i dag har Selje som endestasjon.
Stad skipstunnel gjør det mulig å forlenge ekspressbåtruten fra Bergen som i dag har Selje som endestasjon.

Bakgrunn for bestillingen

I NTP ligger Stad skipstunnel inne med en forventet kostnad på 2 699 mill. kroner (inkl. mva., 2016 kroner). Samferdselsdepartementet foreslo i sin bestilling til Kystverket prisjustering til 2,929 mill. kr. (2018 kroner). Bakgrunnen for bestillingen var den eksterne kvalitetssikringen (KS2), gjennomført av Atkins og Oslo Economics, som kvalitetssikret tallene og løsningene som Kystverket har lagt til grunn for prosjektet i sitt forprosjekt. KS2-rapporten inneholdt elementer både knyttet til nytteverdi og kostnader. KS2-rapporten la til grunn en styringsramme (P50) på 3 670 (inkl. mva., 2018 kroner). I KS2 var Stad skipstunnel blitt tilsynelatende ca. 1 mrd. dyrere enn forprosjektet til Kystverket (2017). Økningen skyldes i hovedsak prisjustering fra 2016 til 2018 kroner, og at de generelt hadde lagt på alle mulige usikkerhetsmarginer og påslag på kostnadene. Byggherrekostnadene var også økt betraktelig. Samferdselsdepartementet ga derfor 14.12.2018 Kystverket en bestilling om å gjennomgå prosjektet med formål å få kostnaden ned til NTP-nivå.

Rapporten

Arbeidet med rapporten er blitt ledet av Concreto med sentrale bidrag fra Kystverket, SINTEF, Dr. Techn. Olav Olsen, Norconsult og Multiconsult. Metoden de har brukt, «Verdianalyse», skal være effektiv for å identifisere, utrede og dokumentere muligheter for å gjennomføre reduksjoner i prosjekt. Kystverket har sett nærmere på følgende tema for å identifisere alternative og billigere løsninger: Entringskonstruksjoner, ledekonstruksjoner, bergsikring, gjennomføringsstrategi (tunneldrift), massehåndtering (uttransport og deponering av masser), vegbru over Moldefjorden, vann- og frostsikring, og brann, rømning og ventilasjon. I optimaliseringsprosessen har man valgt å fjerne gangbane i tunneltaket, forkorte transporter av tunnelmasse ved å benytte sjødeponi og gått for billigere entringskonstruksjoner. Dr. Techn. Olav Olsen har på oppdrag for Kystverket utarbeidet en ny løsning for entringskonstruksjonene som innebærer reduserte entringskonstruksjoner på begge sider av tunnelen. Fjellkvaliteten er dessuten bedre enn først antatt, og dette har også redusert kostandene ved bergsikring betydelig.

Stad skipstunnel kommer til å bli en attraksjon for reisende med båt, mener styringsgruppen for prosjektet. Illustrasjon
Stad skipstunnel kommer til å bli en attraksjon for reisende med båt, mener styringsgruppen for prosjektet. Illustrasjon

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Kystverket har også oppdatert den samfunnsøkonomiske analysen og kommet frem til at den reduserte investeringsrammen gir en økning i prosjektets samfunnsnytte med 960 mill. kr. Også informasjon om drivstoffbesparelser ved bruk av tunnelen viser økt nytte og miljøgevinst sammenlignet med tidligere. Effekten er beregnet til rundt 110 millioner kr. Sammenlignet med KS2, så viser nye beregninger at netto nytte forbedres med mellom 950 og 1000 millioner kroner. Imidlertid er viktige positive nytteeffekter som verdien av overført trafikk fra veg til sjø, trygghet, positive effekter for fiskerinæringen, næringseffekter som resultat av bedre kommunikasjon (hurtigbåtforbindelse) og økt internasjonal utenlandsk turisme fortsatt ikke prissatt. Det er vanskelig å tallfeste samfunnsmessig nytte når man har utelatt en rekke nytte-effekter. Stad skipstunnel er et unikt og banebrytende prosjekt, og det finnes ingen sammenlignbare prosjekter eller samfunnsøkonomiske modeller som er tilpasset en skipstunnel, heter det meldingen fra styringsgruppen.

En mer effektiv seilas forbi Stad vil legge til rette for at mer gods kan fraktes sjøveien, noe som betyr færre vogntog med fisk gjennom det sentrale Østlandet. Tunnelen vil også fremme nye transportløsninger for fersk sjømat med hurtiggående båter til kontinentet. Ny rapport fra Kongsberg Maritime viser at skipstunnelen også vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og CO2 utslipp for skip. Kun med Stad skipstunnel vil det bli mulig å etablere en hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. En slik hurtigbåtforbindelse vil knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner tettere sammen og gjøre regionen mer tilgjengelig for turisme. Verdens første skipstunnel har allerede skapt stor internasjonal oppmerksomhet og vil tiltrekke seg turister fra hele verden, skriver styringsgrupen og avslutter med en oppfordring til politikerne om å se den store samfunnsnytten nasjonalt og den internasjonale betydningen av Stad skipstunnel, og investere i det Norge skal leve av i framtida.

Annonse