Gå til innhold

- Inntekter i havn må benyttes til havneformål

KS er fornøyd med at et utvalg vil at kommunen kan ta utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten. Rederiforbundet er helt uenig. Foto: Smøla kommune
KS er fornøyd med at et utvalg vil at kommunen kan ta utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten. Rederiforbundet er helt uenig. Foto: Smøla kommune

- Havnene må ha investeringsevne og kapital for å nå de tverrpolitiske målsettingene om å legge til rette for mer sjøtransport og utvikle grønne og miljøvennlige løsninger, det mener administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.

administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.
administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.

Samferdselsministeren mottok i forrige uke en innstilling fra det regjeringsutnevnte havne- og farvannslovutvalget, som går inn for å gi kommunene mulighet til å disponere inntektene fra havnene til andre formål enn utvikling av havnene. I dag er driften av havnene finansiert gjennom transportkjøperne og rederienes brukerbetaling gjennom avgifter, gebyrer og vederlag. Hensikten med innbetalingene har vært å sikre god infrastruktur i havner og innseiling til havnene.

Harald Solberg mener forslaget vil svekke sjøtransportens konkurransekraft og går mot målet om å flytte mer gods fra vei til sjø.

-Infrastruktur knyttet til havner og farleder er kostbart og etablering av ny infrastruktur krever store investeringer. Det er derfor viktig at havnene kan bruke sine inntekter til å utvikle og forbedre havnene. En liberalisering av havnekapitalen, slik flertallet i utvalget foreslår, innebærer at kommunene kan ta utbytte fra havnene som vil kunne svekke sjøtransportens konkurransekraft mot landbasert transport, hevder Solberg.

direktør for interessepolitikk i KS Helge Eide.
direktør for interessepolitikk i KS Helge Eide.

KS vil la kommunene ta ut overskudd

KS på sin side mener dagens regler om havnekapital hindrer i realiteten kommunen som eier i å ta utbytte av overskudd fra havnevirksomheten. De sier det er i nasjonal interesse å opprettholde en desentralisert havnestruktur med effektive havner.

-KS er glad for den retning utvalget viser, ved å åpne for at kommunen som eier kan ta utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten. Vi mener dette vil kunne stimulere til et mer aktivt eierskap enn dagens regelverk, sier direktør for interessepolitikk i KS Helge Eide.

-Vi mener den foreslåtte modellen for det første vil gi enkle og tydelige grenser mellom statens og kommunenes ansvars- og myndighetsområder, og for det andre sikre en enhetlig praksis uavhengig av kommunegrenser i farvannet og den enkelte kommunes økonomi og ressurser. Det er etter vårt syn riktig at staten tar et større ansvar for kostnadene med å tilrettelegge for sikker sjøtrafikk, sier Eide.

Kritikk fra Riksrevisoren

Til tross for bred politisk enighet om at mer gods skal transporteres sjøveien, viser Riksrevisjonens gjennomgang at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport. En viktig årsak er manglende satsing på godstransport på sjø og jernbane.

-Norge har alle forutsetninger for å få mer transport av varer over på kjøl.  Vi forventer at politikerne tar dette inn over seg i den videre behandlingen av innstillingen, sier Harald Solberg.