Gå til innhold
Annonse
Annonse

Fiskeri- og kystminister minister Helga Pedersen etterlyser større og bedre havner langs kysten for å få mer av godstransporten over fra vei til sjø. - Sjøtransport er godsets kollektivtransport, og bidrar til betydelige miljøgevinster i form av reduserte klimautslipp.

Det sa statsråden i et foredrag på LOs samferdselspolitiske konferanse nylig. Her etterlyste hun initiativ både fra næringsliv og lokale myndigheter for å øke bevisstheten om de miljømessige fordelene ved sjøtransport og havnenes viktige rolle.

- De aller fleste havner er kommunale. Derfor har lokalpolitikerne en viktig rolle med å fremme sjøtransport ved å sikre gode rammevilkår for havnene, sa Pedersen, og la til at det blant annet handler om å sikre arealer til havner. Skal bedriftene velge skip som transportform, må ikke havna oppleves som en flaskehals, understrekte hun.

Havneutvidelser er ofte kontroversielle og følges av en strøm av protester. For å begrense omfanget av utvidelser, mente statsråden at nabohavner bør samarbeide om håndtering av gods. – Jeg vet at det rundt om i havne-Norge gjøres et omfattende arbeid for å utvikle gode og effektive havner, og jeg vil oppfordre havnene til å lære av hverandres erfaringer på området, sa fiskeri- og kystministeren.

Utslipp
Behovet for å transportere gods vil ikke bli mindre i årene som kommer. I dag går 80 prosent av godstransporten i verdenshandelen sjøveien, men Pedersen hevdet at det fortsatt er et stort potensiale for å øke andelen. – Det er først og fremst på de mellomlange transportene langs vår egen kyst og for varer som fraktes til og fra Europa vi kan hente ytterligere andeler, sa hun. Derfor hilste hun velkommen både IMO-vedtaket tidligere i vår om strengere krav til svovelinnhold i bunkersolje og regjeringens avtale med næringsorganisasjonene om en plan for å redusere NOx-utslippene. – Dette er tiltak som kan innkassere betydelige miljøgevinster, og dermed styrke sjøtransportens konkurranseevne, sa Pedersen. Hun lovte også at regjeringen ikke vil hvile på de resultatene den har oppnådd på miljøsiden så langt; - Vi fortsetter arbeidet gjennom FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, for å få skipsfarten inkludert i en internasjonal miljøavtale, og gjennom Nasjonal transportplan som kommer til jul skal vi bidra til at sjøveien skal utvikles til en sikker, effektiv og miljøvennlig transportåre, sa hun.

Annonse