Gå til innhold

Valg 21: Full oppslutning om nettolønnsordningen

Nattolønnsordningen og norske arbeids-og lønnsvilkår på norsk sokkel er noe partiene er enige om. Illustrasjonsfoto: Sjøfartsdirektoratet
Nattolønnsordningen og norske arbeids-og lønnsvilkår på norsk sokkel er noe partiene er enige om. Illustrasjonsfoto: Sjøfartsdirektoratet

I partilederutspørringen som Skipsrevyen har gjennomført, svarer alle at de støtter nettolønnsordningen, og at det innføres norske arbeids- og lønnsvilkår på norsk sokkel. Når det gjelder utslippskrav til cruise i verdensarvfjordene er det imidlertid sprik.

Alle de seks partilederne som har respondert på Skipsrevyens maritime utspørring, er det enighet om å videreføre nettolønnsordningen, en ordning der rederiene betaler nettolønn til ansatte sjøfolk, mens staten refunderer skatten. På spørsmålet om det skal innføres norske lønns-og arbeidsvilkår for ansatte på norsk sokkel, vil regjeringspartnerne Høyre og KrF avvente en endelig innstilling fra Holmefjord-utvalget som er ute på høring.

Om nullutslipp fra cruise i verdensavrfjordene spriker det. Her er det enighet mellom FrP og Senterpartiet som vil sette grensen til 2030, mens Høyre og Rødt sier 2026. Arbeiderpartiet og KrF har ikke tidfestet et forbud, men følger regjerings anbefalinger og forskrifter, samt krav Stortinget vedtar.

Jonas Gahr Støre. Foto: Arbeiderpartiet
Jonas Gahr Støre. Foto: Arbeiderpartiet

Jonas Gahr Støre (Ap)

- Vil dere innføre norske lønns-og arbeidsvilkår på norsk sokkel?

- Ja.

- Hva er partiets holdning til nettolønnsordningen?

- Arbeiderpartiet ser på nettolønnsordningen som en bærebjelke i den norske maritime politikken, og det er nesten ufattelig at regjeringen satte nivået på ordningen i tvil under budsjettforhandlingene i fjor høst. Vi vil jobbe med å sikre at ordningen fremover blir mest mulig forutsigbar over tid, og at den sammen med andre virkemidler i den maritime politikken bidrar til at vi får nye generasjoner norske sjøfolk.

- Vil dere stoppe alle cruiseskip som ikke imøtekommer norske miljøkrav i verdensarvfjordene fra 2023?

- Vi har forventninger til at næringen møter våre krav, både de regjeringen har utformet i forskrift og de som er vedtatt av Stortinget. Slike krav kan bidra til at ny teknologi kommersialiseres og skaleres raskere enn det som ellers ville vært tilfelle, til det beste for klima og miljø. Samtidig vil vi følge utviklingen tett, og ikke svikte bygder som Flåm hvis det viser seg at kravene må justeres noe enkelte steder.

Daværende partileder Siv Jensen. Foto: Skipsrevyen
Daværende partileder Siv Jensen. Foto: Skipsrevyen

Siv Jensen, leder av FrP da Skipsrevyen gjennomførte spørringen: 

- Vil dere innføre norske lønns-og arbeidsvilkår på norsk sokkel?

- Vi er opptatte av at tiltak som innføres skal være gode for hele den maritime næringen, og ikke fører til at norske sjøfolk kastes på land. Derfor ba FrP om at det skulle settes ned et utvalg bestående av alle partene i næringen, for å komme frem til gode løsninger for næringen i sin helhet. Partene skal blant annet diskutere innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår, og vi avventer utvalgets forslag.

- Hva er partiets holdning til nettolønnsordningen?

- Nettolønnsordningen er det viktigste virkemiddelet for å opprettholde og styrke den norske maritime klyngen. Vi mener at nettolønnsordningen må være forutsigbar, og ytterligere styrkes. 

- Vil dere stoppe alle cruiseskip som ikke imøtekommer norske miljøkrav i verdensarvfjordene fra 2023?

- FrP fremmet nylig et forslag i Stortinget om å utsette utslippskravet i verdensarvfjordene til 2030. Teknologiutviklingen har ikke kommet langt nok til at de største cruiseskipene kan seile inn i disse fjordene, og de økonomiske konsekvensene kommer til å bli store for de småsamfunnene som har fått inntekter fra cruiseturismen. Dessverre fikk ikke forslaget vårt flertall i Stortinget.

Bjørnar Moxnes. Foto: Brage Aronsen/Rødt
Bjørnar Moxnes. Foto: Brage Aronsen/Rødt

Bjørnar Moxnes (Rødt):

- Vil dere innføre norske lønns-og arbeidsvilkår på norsk sokkel? 

- Ja, Rødt jobber systematisk mot sosial dumping, også på norsk sokkel.

- Hva er partiets holdning til nettolønnsordningen? 

- Rødt la inn 271 millioner i vårt alternative budsjett for å opprettholde ordningen.

- Vil dere stoppe alle cruiseskip som ikke imøtekommer norske miljøkrav i verdensarvfjordene fra 2023? 

- Rødt støtter et generelt forbud mot utslippscruise i norske farvann, også i verdensarvfjordene fra 2026, men gjør unntak for skip i passasjertrafikk.

Erna Solberg
Erna Solberg

Erna Solberg (H):

- Vil dere innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel?

- For at Norge fortsatt skal være en maritim stormakt, må vi være konkurransedyktige i markedet, og under dette ligger også konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. I vårt program ønsker vi at flere norskeide skip skal seile under norsk flagg, og at dette gjøres gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, konkurransedyktige tilskuddsordninger for sjøfolk, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre. 

Så vet jeg at spørsmålet om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel er et vanskelig spørsmål, og derfor valgte regjeringen i fjor å sette ned et partssammensatt utvalg som skulle utrede dette spørsmålet nærmere. Holmefjordutvalget leverte nylig sin rapport, hvor de har en todelt anbefaling. For det første anbefales at det innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som transporterer gods og passasjerer mellom norske havner, nærmere avgrenset mot skip i internasjonal fart. På den andre siden anbefales at tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk styrkes og i større grad lovfestes.

Saken er nå sendt på høring, og så vil regjeringen ta stilling til spørsmålene når vi har hørt alle innspillene. 

- Hva er partiets holdning til nettolønnsordningen?

Høyre vil beholde tilskuddsordningen for norske sjøfolk (nettolønnsordningen). Vi skal ha en god tilskuddsordning som bidrar til at det kan ansettes norske sjøfolk, noe som bidrar til å opprettholde den maritime kompetansen. Regjeringen har de siste årene gjennomført en omfattende styrking av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og det er under denne regjeringen at ordningen har blitt lovfestet. Endringene har bidratt til at en langt større andel av norske sjøfolk og rederier nå kvalifiserer til ordningen.

- Vil dere stoppe alle cruiseskip som ikke imøtekommer norske miljøkrav i verdensarvfjordene fra 2023?

Høyre står fast ved ambisjonen om null-utslipp fra 2026. Dette forutsetter teknologiutvikling og det vil være tilstrekkelig tilgjengelighet av alternativt drivstoff, som hydrogen og ammoniakk.

Trygve Slagsvold Vedum
Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 

- Vil dere innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel?

- Ja. Senterpartiet har vært en av pådriverne for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann og har fremmet forslaget flere ganger i Stortinget.

- Hva er partiets holdning til nettolønnsordningen?

- Vi vil styrke nettolønnsordningen. Den er helt avgjørende for å sikre norske sjøfolk på norske skip og for å videreføre den unike norske maritime kompetansen. Senterpartiet ønsker å styrke nettolønnsordningen ved å fjerne makstaket og å la den gjelde for alle sjøfolk og alle fartøysegment som en varig ordning. Og vi må unngå den type uforutsigbarhet som Solberg-regjeringen skapte da de foreslo å svekke ordningen i høst. 

- Vil dere stoppe alle cruiseskip som ikke imøtekommer norske miljøkrav i verdensarvfjordene fra 2023?

- Nei. Senterpartiet ønsker et teknologisk skifte varmt velkommen, men det må skje innenfor realistiske rammer rent tidsmessig. Vi har derfor lyttet til kommunene og det lokale næringslivet og går inn for å utsette fristen til 2030. Det er også viktig å jobbe for bredere ordninger, slik at ikke cruisetrafikken bare flyttes til andre steder og vi dermed heller ikke får noen klimagevinst totalt sett. Vårt mål er å få ned utslippa fra skipsfarten enten skipa seiler i verdensarvfjordene eller ikke. Vi har ikke råd til symbolpolitikk.

Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 

- Vil dere innføre norske lønns-og arbeidsvilkår på norsk sokkel?

- Som jeg allerede har nevnt, så utgjør konklusjonene til det partssammensatte Holmefjord-utvalget et godt utgangspunkt med tanke på å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann innenfor rammene av trepartssamarbeidet. Vi i KrF vil arbeide for at regjeringen følger opp utvalgets konklusjoner. I og med at det nå er oppnådd konsensus mellom partene, mener vi at det er skapt et handlingsrom som bør utnyttes. Samtidig registrerer vi at utvalget ikke har funnet en løsning på spørsmålet om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Vi merker oss at en avtale mellom partene, som alternativ til lovgiving, forutsetter at også operatørsiden deltar, men at operatørsiden, representert ved Norsk Olje og Gass (NOROG), foreløpig ikke har gitt sin tilslutning til en avtale. Det er å håpe at en enighet også kan nås om norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen, men vi har forståelse for at NOROG, som ikke har deltatt i det partssammensatte utvalget, trenger mer tid.

- Hva er partiets holdning til nettolønnsordningen?

- Se mitt svar på spørsmål nr. 2.

- Vil dere stoppe alle cruiseskip som ikke imøtekommer norske miljøkrav i verdensarvfjordene fra 2023?

- Sjøfartsdirektoratet har i en rapport datert 5. januar 2021, sett på konsekvenser av å utvide miljøkravene i verdensarvfjordene til alle norsk farvann. Rapporten konkluderer med at innføring av Tier III-kravene vil medføre store utfordringer for rederiene knyttet til kostnader og teknisk gjennomføring relatert til ombygginger av skipene. Tidspunkt for innføring av NOX-kravene vil derfor ha stor betydning for hvordan cruiseturismen vil utvikle seg i Norge de neste årene. Vi i KrF mener derfor, i likhet med våre regjeringspartnere, at det er naturlig å foreta en vurdering av disse kravene, spesielt rettet mot å kunne opprettholde en praktisk gjennomføring av cruisevirksomhet både i verdensarvfjordene og ellers i norske farvann også etter 2023.