Gå til innhold
Annonse
Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen
Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen
Annonse

- Jeg merker meg at evalueringen vurderer Kystverkets praktiske håndtering og operative disposisjoner som tilfredsstillende. Dette er en grundig evaluering som gir konstruktive innspill til videre utvikling og styrking av den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har Norconsult foretatt en evaluering av Kystverkets håndtering av den akutte forurensningen fra ”M/S Server” som forliste utenfor Fedje i Hordaland den 12. januar 2007.

Norconsults rapport vurderer Kystverkets operative disposisjoner og praktiske håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under Server-aksjonen som tilfredsstillende, men peker samtidig på mangler i Kystverkets administrative håndtering av aksjonen. Rapporten peker på behov for å styrke strandsoneberedskapen.

- Jeg vil be Kystverket om å styrke den administrative styringen av etatens beredskapsarbeid. Jeg legger til grunn at identifiserte forbedringstiltak raskt blir implementert, sier Helga Pedersen. - Jeg vil spesielt vise til at rapporten gir egnede innspill til forbedring av Kystverkets offentlige anskaffelser under aksjoner, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Departementet vil vurdere nærmere IUAenes (interkommunale utvalg mot akutt forurensing) rolle og Kystverkets styring av aksjoner, og vil i dialog med Kystverket drøfte behovet for å styrke strandsoneberedskapen. Sistnevnte vil bli sett i sammenheng med Regjeringas forslag om å styrke oljevernberedskapen med 88 millioner kroner i 2009-budsjettet.

Rapporten har vært oversendt Kystverket for kommentarer. Kystverket er i hovedsak enige i rapportens tilrådninger, og viser til at mange av rapportens funn er identiske med egen evaluering av Server-aksjonen og at mange av tiltakene allerede er påbegynt eller gjennomført.

Vedlegg:

Annonse