Gå til innhold

Ukens skipsbesøk er “Color Hybrid”. Kaptein Jan Magnar Sollid ønsker velkommen om bord. 

«Color Hybrid» er mer enn et skip – det er et totalkonsept skreddersydd for ruten, med effektive trafikk- og logistikk løsninger, både på land og om bord, sa konsernsjef Trond Kleivdal, blant annet da skipet ble døpt i Sandefjord. Samtidig tilfredsstiller skipet fremtidens krav til miljøvennlig fremdrift og bærekraftig bruk av tilgjengelige energikilder. 

Skipet tar i bruk seneste batteriteknologi - og vil som et av de få skip av denne størrelse i verden i dag - kunne tappe fornybar elektrisk energi under landligge, til bruk under seilas - bla inn og ut av Sandefjordsfjorden med 0 utslipp til luft eller vann – faktisk vil skipet i denne modusen ha et positivt miljøavtrykk hvis vi også hensyntar drivhuset på toppdekk. 

I tillegg til landstrøm er det tilrettelagt for effektiv varmegjenvinning om bord med like stor kapasitet som batteriene - og med god avfallshåndtering med avlevering til biokraftverk på land, som igjen produserer miljøvennlig kraft og varme. Det er dette som er innovasjon – det er dette som er miljø bevissthet i praksis – tilgjengelige energikilder skal brukes og settes sammen på en helt ny måte - det er bærekraftig, det er lønnsomt og det fungerer.

Skipsfarten sentral for å nå Norges klimamål

Skipsfarten er sentral for at Norge og øvrige land skal nå sine klimamål. FNs sjøfartsorganisasjon IMO, vedtok i april i fjor ambisiøse mål for skipsfarten i tråd med Paris avtalen og Katowice-regelverket for rapportering av utslipp av klimagasser. 

Det er derfor svært gledelig å konstatere at målsettingen for regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart er å legge til rette for at Norge etterlever sine miljøforpliktelser, ved å stimulere virkemiddelapparatet gjennom utvikling av norsk miljøteknologi i verdensklasse med eksport potensiale. Og “Color Hybrid” er et levende eksempel på dette – skipet er bygget ved Ulstein verft i Ulsteinvik, og med over 70 % av underleveransene fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge – dette er norsk maritim kompetanse på sitt beste. Utfordr

-Utfordret av Sandefjord kommune

Sandefjord kommuneune utfordret oss i 2016 og stilte krav til en fremtidsrettet miljøprofil – dette samtidig som regjeringen har tilrettelagt tilskuddsordninger bla gjennom Enova, som stimulerer til investeringer i nye miljøvennlige løsninger, sier Kleivdal. Color Hybrid er resultatet av denne ferden mellom offentlige krav og virkemidler, norsk kompetanse og norsk kapital. Men kanskje det viktigste tiltaket fra norske myndigheter har vært innføringen av redusert el-avgift for skip i næringsvirksomhet – dette har gjort bruk av strøm konkurransedyktig mot alternative energiformer og bla resultert i at Color Line i dag har landstrømanlegg i alle sine norske havner som vi trafikkerer – og som sparer omgivelsene for over 10.000 tonn Co2 pr år - nå tar vi skrittet helt ut og bruker lanstrømanlegget til også å tappe fornybar energi inn på batterier slik at skipet kan operere med denne energiformen for deler av seilasen. Nå håper vi også på å få tilgang til tilsvarende anlegg i Strømstad slik at en enda større del av seilasen kan bli fossilfri. I såfall vil vi kunne nærme oss regjeringens og IMOs målsetting i 2030 om 40 % reduksjon av utslipp av klimagasser, allerede om kort tid.

Europa vil ha godstransport på sjø

Utviklingen i vår region speiler mye av det samme som skjer i øvrige Europa. Både Norge og EU signaliserer klart at løsningen for Europas økende transportbehov og miljøutfordringer må skje bla gjennom en utbygging og forflytting fra vei til sjø og jernbane. Viktigheten av denne utviklingen akselereres i Norge, da vi geografisk sett er en halvøy i forhold til resten av Europa.

En forutsetning for en forsvarlig forvaltning av denne type investeringer fra et norsk ståsted, er stabile og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. En forutsetning som ikke alltid har vært tilstede. Det er derfor gledelig å konstatere at ambisjonene til dagens regjering trekker i retning av stabilitet for de maritime næringer. Dette er viktige signaler som blant annet muliggjør den type satsing som vi er vitne til i dag.

Hovedfakta:

Navn: MS Color Hybrid

Rederi: Color Line

Havn: Sandefjord, Norge

Rute: Sandefjord—Strömstad

Kontrahert: 2017

Verft: Ulstein Verft

Byggenummer: 311

Sjøsatt: 2019

IMO nummer: 9824289

Klasse: Cruiseferge

Lengde :160 m (520 ft)

Dybde:6m

Motor: :Hybrid Rolls-Royce Bergen B33:45L diesels + electric

Fart:17kn

Kapasitet: 2000 passasjerer, 500 biler

«Color Hybrid»  har fått et moderne design og helt nye teknologiske løsninger. I tillegg er det lagt vekt på effektivitet i begge havnene – og jeg vil rette en stor takk til Sandefjord og Strømstad kommune, og da spesielt Ordfører Bjørn Ole Gleditsch og Ordfører Kent Hansson som begge har bidratt til å legge til rette for investeringer i moderne havneløsninger som sikrer en effektiv trafikkavvikling – dette er også viktige miljøtiltak, slutter Kleivdal. 

Color Line signerte en intensjonsavtale med  Ulstein Verft for bygging av Color Hybrid i januar 2017.  Ordren ble bekreftet den påfølgende måneden, og byggingen startet med en stålskjæringseremoni 14. juli på CRIST-verftet i Gdynia, Polen. 16. april 2018 ble skipets kjøl, bygget fra 14 moduler, ferdigstilt, med arbeid i Polen for å fullføre skroget. I oktober, da ble det slept til Ulsteinvik for montering. I begynnelsen av november nådde Color Hybrids skrog verftshallen i Ulsteinvik, der byggingen fortsatte til hun ble levert til Color Line sommeren 2019. Skipets gudmor er Statsminister Erna Solberg.