Gå til innhold
Annonse
Annonse

Driften i tredje kvartal preges av inntektssvikt innen rundturssegmentet for forretningsområdet Hurtigruten. I hovedsak skyldes inntektssvikten lavere passasjertall. Explorervirksomheten på Grønland med MS Fram er også svakere, hovedsakelig som følge av høye bunkerskostnader og økte driftskostnader.

Driften i tredje kvartal 2008 ga et overskudd før skattekostnad på 60 millioner kroner, mot et overskudd på 141 millioner kroner i tredje kvartal 2007.

Resultatnedgangen på 81 millioner kroner forklares i hovedsak av følgende forhold:
- Færre passasjerer på Hurtigruten i sommersesongen 32 millioner kroner
- Høyere bunkerskostnader 48 millioner kroner
- Høyere finanskostnader 27 millioner kroner
- Med positiv effekt kommer reduksjon i tapsavsetning på kollektivkontrakten med Troms fylkeskommune med 20 millioner kroner

Driften i tredje kvartal preges av inntektssvikt innen rundturssegmentet for forretningsområdet Hurtigruten. I hovedsak skyldes inntektssvikten lavere passasjertall. Explorervirksomheten på Grønland med MS Fram er også svakere, hovedsakelig som følge av høye bunkerskostnader og økte driftskostnader. Bussvirksomheten viser bedring med økte inntekter, mens ferge- og hurtigbåtvirksomheten gir svakere resultat som følge av høyere bunkers- og personalkostnader. Øvrig virksomhet er belastet kostnader til forbedringsprogrammet.

Den sterke økningen i bunkerskostnader har gjort at mange aktører innfører bunkerstillegg. I andre kvartal 2008 innførte Hurtigruten et bunkerstillegg på 40 kroner per person per dag. Tillegget er senere økt til 75 kroner per person per dag. Selv om bunkersprisene den siste tiden har vist en nedgang reflekterer de ikke enda nedgangen i oljeprisen, og selskapet viderefører derfor bunkerstillegget.

Selskapet startet i mai en prosess for å selge Kollektivvirksomheten, ett hurtigruteskip og virksomhet som ikke regnes som kjerneaktiviteter. Formålet er å redusere gjelden. Etter utgangen av kvartalet har konsernet solgt ferge- og hurtigbåtvirksomheten til Torghatten Nord AS, et heleid datterselskap av Torghatten Trafikkselskap ASA. Kontraktssummen er på 488 millioner kroner. Denne gjøres opp ved overtagelse av pantegjeld knyttet til virksomheten på 355 millioner kroner, og et kontantbeløp på 133 millioner kroner. Salget gir et regnskapsmessig tap på 103 millioner kroner, som vil bokføres når godkjennelse foreligger fra Konkurransetilsynet. Overdragelsen vil finne sted 5. januar 2009 forutsatt at de nødvendige samtykker er på plass. Virksomheten som overdras omfatter 606 ansatte og 45 fartøy. Unntatt fra overdragelsen er fire hurtigbåtsamband med tilhørende fem hurtigbåter i Troms, som videreføres i Hurtigruten ASA til kontrakten med Troms fylkeskommune utløper 31.12.2009.

Konsernets salgs-, markeds- og administrasjonskostnader er høyere enn kostnadene til konkurrenter det er naturlig å sammenligne seg med. Det er derfor igangsatt et betydelig arbeid med sikte på å konsolidere virksomheten, og redusere kostnadene både i landorganisasjonen i Norge og i salgsapparatet i utlandet. Selskapet har som mål å redusere de årlige kostnadene relatert til salg og administrasjon med til sammen 150 millioner kroner innen utgangen av 2009. Dette tilsvarer en reduksjon på cirka 35 prosent, og vil føre til at antallet ansatte reduseres med rundt 200. Arbeidet innebærer også at enkelte områder konkurranseutsettes. Etter utgangen av kvartalet er driften av selskapets IKT-systemer overdratt til Funn IT AS med virkning fra 10. november 2008.


27. oktober ble Samferdselsdepartementet og selskapet enige om en ny og høyere godtgjørelse for statens kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes `Hurtigruteavtalen`. Den nye
avtalen innebærer 125 millioner kroner i 2008 i økt kompensasjon. I dette ligger 90 prosent kompensasjon for betalt NOx-avgift i 2007, 90 prosent kompensasjon for betalt NOx-avgift første halvår 2008, samt en økt generell kompensasjon for 2008. For 2009 vil avtalen innebære en økt kompensasjon på til sammen 88 millioner kroner. Den generelle kompensasjonen på 66 millioner kroner
årlig og 90 prosent av NOx-kostnaden videreføres så lenge avtalen løper. Videre gis det mulighet for selskapet til å ta ett hurtigruteskip ut av ruten i vintersesongen. Staten vil legge avtalen ut på nytt anbud i løpet av første halvår 2009.

Annonse