Arktis på timeplanen

Elevene på isen. Bak fra venstre: Christian Joachim Isaksen, Asbjørn Hermansen (HiTø), Bjørn Amundsen, Trude Sviggum, Jimmy Stian Haugland, KK Jan Ole Finseth (LMOPS), Arne Utby, Ingrid Dyrkorn Heimland (HiTø). Foran fra venstre: Gaute Nicolaisen og Torge
I ”klasserommet” er det 30 effektive kuldegrader og 1 meter tykk is så langt øyet kan se. Spor på isen vitner om tilstedeværelse av isbjørn, og at vi tross alt ikke er helt alene i dette storslåtte landskapet. For andre år på rad er elever ved kurs i Maritim Arktisk Kompetanse (MAK) på tokt i Arktis. Gjennom økt kompetanse og ny kunnskap skal en sikre fremtidige operasjoner i nordområdene.

Kunnskap om, og forståelse for, fremtidige utfordringer i Nordområdene er en forutsetning for optimal utnyttelse av det enorme potensialet dette området representerer. Imidlertid er det avgjørende at tilstedeværelse og aktivitet i dette miljømessig meget sårbare område, foregår innenfor en trygg og sikker ramme.

Maritim Arktisk Kompetanse – MAK
Maritimt Forum Nord og Norges Rederiforbund så i forbindelse med den tiltakende aktiviteten i nordområdene behov for økt kunnskap om sikkerhet i forbindelse med operasjoner i disse områdene. Høgskolen i Tromsø ble valgt til å utvikle et studium der man gjennom utdanning av personell bidrar til å trygge operasjoner av skip og offshore-installasjoner i nordområdene. Resultatet ble kurs i Maritim Arktisk Kompetanse.
Studieansvarlig ved nautisk avdeling på HiTø, Asbjørn Hermansen, fremhever det unike samarbeidet mellom Kystvakten og Høgskolen i Tromsø. Gjennom toktet får studentene anledning til å praktisere teorien i MAK-studiet under veiledning av offiserene om bord.
KV “Svalbard” er det eneste isbrytende fartøy i Norge som jevnlig opererer i isfarvann. Offiserene om bord innehar derfor stor erfaring med operasjon i slike farvann, noe som er viktig å videreføre til fremtidens ledere innenfor maritime operasjoner i Arktis. Før toktet har studentene gjennomgått både teori og simulatortrening, men først når de kommer om bord og får operere og, ikke minst, manøvrere fartøyet i is, har de forutsetning for fullt ut å kunne forstå problemstillinger i forbindelse med fartøysoperasjoner i isfarvann.
Seks av de i alt åtte elevene gjennomfører MAK-studiet som en del av Kystvaktlinjen på Sjøforsvarets Langkurs Maritime Operasjoner (LMOPS). Kommandørkaptein Jan Ole Finseth som er sjef for Kystvaktens kompetansesenter, kan fortelle at det i år er første gangen MAK-studiet integreres i Kystvaktens langkurs, og at dette så langt har vært en stor suksess. – Det er viktig at flest mulig av Kystvaktens offiserer opparbeider seg den aller beste kompetanse på sikre operasjoner i arktiske farvann, og det får vi gjennom dette studiet, sier Finseth.

Synergi i praksis
Parallelt med kurset gjennomføres geofysiske, meteorologiske og oseanografiske undersøkelser som skal gi oss ytterligere kunnskap om situasjonen i Arktis. NORUT (Northern Research Institute), Tromsø er om bord sammen med Bjerknes Senteret og Meteorologisk institutt for innsamling av data. I tillegg er representanter for et prosjekt i regi av Det Norske Veritas (DNV) om bord for å utføre målinger på isens ulike spenningseffekter på skrog. Dette som grunnlag for fremtidige forskrifter for fartøyer som skal ferdes i isen. Videre ble det også av representanter fra SMS og Høgskolene i Tromsø og Ålesund jobbet med å innhente data for å forbedre realismen ved simulatoroperasjoner i isfarvann.
Skipssjef på KV “Svalbard”, Orlogskaptein Morten Jørgensen, fremhever synergieffekten i et slikt tokt. Selv om de ulike prosjektene isolert sett er å anse som selvstendige, så er de på flere områder direkte eller indirekte linket i hverandre. I tillegg representerer selvfølgelig dette også en mulighet til å heve egen besetnings kompetanse i maritime operasjoner i Arktis.
Skipssjefen er overbevist om at Arktis de nærmeste ti år vil stå i begivenhetenes sentrum og bli gjenstand for omfattende internasjonalt fokus. Maritim aktivitet i dette området vil skyte fart, med de utfordringer dette innebærer. Han påpeker viktigheten av å være skodd for dette, og er glad for at Kystvakten kan bidra til økt kompetanse og ny kunnskap i den sammenheng.

263Svea_685897677.jpg
KV “Svalbard” i Svea, innerst i Van Mijenfjorden, for å hente ut et godsfartøy som ligger innefrosset i isen. En meget god erfaring for elevene ved MAK.

Viktig tilstedeværelse
Under opplæringen fikk studentene selv prøve å operere det kraftige skipet under flere realistiske oppdrag. Bl.a. ble det manøvrert og utplassert vitenskaplig utstyr i forskjellige typer is, samt at det ble utført et oppdrag med å få et fastfrosset godsfartøy ut i åpent farvann fra den islagte Van Mijenfjorden og Svea.
Betydningen av å benytte helikopter for å rekognosere i isen ble også utprøvd, for selv kraftige isbrytere må hele tiden kunne ”lese” isen for å finne den letteste veien.
At KV “Svalbard” sin tilstedeværelse i Svalbard-området er svært viktig ble demonstrert bare få dager etter toktet. Da bidro skipet og helikopteret til redningen av mannskapet på linebåten “Sjøliner” som forliste litt lenger sør i Barentshavet. Oppgavene til KV “Svalbard” ventes også å bli mer omfattende nå som Havne- og Farvannsloven skal innføres på Svalbard.

DEL