Åpner for søknader om tilskudd til nye godsruter

Tilskuddsordningen skal stimulere til å flytte mer godstransport fra vei til sjø. (Illustrasjon: Midnordic Green Transport Corridor - NECL II)

I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt en midlertidig insentivordning for å overføre gods fra vei til sjø. Stortinget har bevilget 82 millioner kroner til ordningen for 2017, nå kan redere søke Kystverket om tilskudd til etablering av nye godsruter innen EØS.  Det skriver Kystverket i en pressemelding. 

– Etablering av nye sjøtransporttilbud kan noen ganger forhindres av høye oppstartskostnader og lave godsvolum i oppstartsfasen. Kystverket vil tildele støtten i opptil tre år til redere etablert innenfor EØS, med skip som er flagget i et EØS-land, under forutsetning om at den nye godsruten genererer samfunnsnytte, er avhengig av støtte for å etableres og kan vise til at den vil være levedyktig etter støtteperioden, forklarer Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør for Kystverkets kystforvaltningsavdeling i meldingen.

Tilskuddet skal primært bidra til at det etableres nye sjøbaserte godsruter mellom en norsk havn og en annen havn i EØS-området. Under særskilte tilfeller vil det kunne gis tilskudd til oppgradering av eksisterende tilbud.

– Samfunnet får en gevinst ved overføring av gods fra veg til sjø, fordi kostnadene i form av ulykker, støy, kø, lokal luftforurensning, klimagassutslipp og slitasje på infrastruktur er lavere for sjøtransport enn for vegtransport. Som grunnlag for tilskuddsberegningen i hver enkelt søknad, vil denne samfunnsnytten bli beregnet. Kystverket har utviklet et beregningsverktøy for dette, opplyser Tønnessen.

Prosjektene vil rangeres etter hvor stor samfunnsnytte som genereres per tilskuddskrone. ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent tilskuddsordningen, som vil vare fra 2017 til 2020.

DEL