Økte avgifter i 2010 svekker sjøtransportens mulighet til å konkurrere mot veitransport

Jørn Prangerød, daglig leder i Maritimt Forum.
– Kystverkets forslag til avgiftssatser strider mot regjeringens overordnede mål om å flytte mer last fra vei til sjø, sier Jørn Prangerød, daglig leder i Maritimt Forum.

Til tross for at Kystavgiften foreslås noe redusert i 2010, innebærer Kystverkets forslag at sjøtransportens avgifter og gebyrer samlet sett blir skjerpet og sjøtransportens konkurranseevne tilsvarende svekket i forhold til alternativ transport på land.

I Nasjonal Transportplan 2010-2019 foreslo regjeringen å fjerne brukerfinansieringsdelen av Kystgebyret (nå Kystavgiften) fra 1.1.2010. I Statsbudsjettet for 2010 og i Kystverkets forslag til avgiftssatser derimot, foreslås det kun en reduksjon av brukerandelen fra 34 til 30 prosent. Maritimt Forum er glad for lettelsen, men samtidig skuffet over at forutsetningene i NTP brytes allerede første året planen er ment å gjelde.

I Statsbudsjettet for 2010 vises det til en nedgang i antall losinger på 16 prosent fram til august sammenlignet med fjoråret, blant annet som følge av finanskrisen. Likevel opprettholdes aktivitetsnivå for lostjenesten, det betyr at brukerbetalingen for enkeltlosinger vil øke. I tillegg skal sjøtransporten dekke deler av losvesenets forventede underskudd for inneværende år.

-Vi er sterkt forundret over et avgiftsopplegg som velter kostnadene over på de som er igjen ved redusert trafikk. Det vil sannsynligvis medføre redusert konkurranseevne for sjøtransporten med påfølgende redusert trafikk i kommende år, og med ny økningen i avgiften osv. Dette er en negativ spiral som må brytes, sier Prangerød.

I tillegg er det i lang tid vært tillyst en effektivisering av lostjenesten. I Kystverkets egen rapport fra mai 2007 om effektivisering av losvesenet anbefaler Det Norske Veritas tiltak som kan gi effektiviseringsgevinst på 50 – 100 mill. kroner, og reduksjon i antallet losinger på 25 – 30 prosent uten at sikkerheten langs kysten reduseres.

-Maritimt Forum forutsetter at effektiviseringsrapporten blir sendt ut på høring nå i 2009, slik både Kystverket, kystdepartementet og kystministeren gjentatte ganger har sagt, avslutter Prangerød.

DEL