Økt sikkerhet for skip i Arktis

KSATs bakkestasjon på Svalbard vil spille en viktig rolle i den nye isovervåkingstjenesten. Foto: KSAT
En ny, norsk tjeneste skal bruke de seneste dataene fra satellitter for å kunne se skip, is og isfjell i arktiske farvann bedre.

For all skipsfart som foregår i polare farvann, er det viktig å vite hvor iskanten, isflak og isfjell befinner seg. Skipsradarer og bakkebaserte observasjonsmetoder kan ikke alltid oppdage dette. Flere satellitter har evnen til å skille mellom hav og is i polare strøk. Men dataene fra disse satellittene er ennå ikke sammenfattet og kan være vanskelig å bruke.

Deteksjon av skip og is
Kongsberg Satellite Services (KSAT) og samarbeidspartnere har derfor startet et prosjekt som skal gjøre skipsfarten i arktiske farvann tryggere. Prosjektet Integrated EO based monitoring services for the Arctic region (IMAR) skal utvikle en tjeneste som vil gjøre det lettere å bruke isdata fra satellitter.

– Vi ønsker å forbedre metodene for overvåking av skip til havs, iskanten og flytende isfjell, og undersøker også mulighetene for å kunne spore isfjell og skip over tid, sier Tony Bauna ved KSAT. Han leder det nye prosjektet.

Nye satellitter
Prosjektet skal blant annet bruke data fra radarsatellittene Envisat-1, Radarsat-1 og Radarsat-2. Disse satellittene dekker arktiske strøk godt, med mange passeringer i døgnet. Norge har investert direkte i Radarsat-2. Dermed har norske brukere god tilgang til dataene fra denne nye og avanserte satellitten.
– Det er derfor viktig å utvikle metoder som gjør at brukerne kan benytte seg av dataene på den beste og enklest mulige måten, sier Bauna.
Data fra andre satellitter, som de fremtidige europeiske Sentinel-satellittene, samt ALOS, TerraSAR X og Cosmo-Skymed, vurderes også til prosjektet. KSAT vil benytte sine bakkestasjoner på Svalbard og i Tromsø for nedlasting av data til den nye tjenesten.

Enkelt brukergrensesnitt
De nye satellittdataene vil bli lagt sammen i et brukergrensesnitt som skal være både enkelt og effektivt og gi god oversikt. Potensielle brukere av den nye isovervåkingstjenesten er alle som opererer skip i arktiske farvann. For eksempel oljeselskaper, rederier, Kystvakten, Kystverket, Norsk Polarinstitutt og sysselmannen på Svalbard. Det nye prosjektet baserer seg på tjenester innenfor skipsdeteksjon og isovervåking i arktiske strøk som har blitt utviklet tidligere. Gjennom IMAR vil disse tjenestene bli oppdatert, utvidet og sammenfattet. Kanskje vil den nye isovervåkingstjenesten også få internasjonale brukere.

Industrielle ringvirkninger
Prosjektet er finansiert av den europeiske romorganisasjonen ESA og deres program for støtte til industri og tjenesteutvikling (GSTP). Norge støtter prosjektet via midler bevilget til ESA fra Norsk Romsenter.
– Norge har lenge vært ledende på is- og skipsdeteksjon i arktiske farvann, sier Rune Eriksen, seksjonssjef for industrikoordinering ved Norsk Romsenter. – Derfor var det naturlig at Norge tok initiativet til å utvikle en forbedret tjeneste for isovervåking i nordområdene.

Norge ønsker også å markere seg sterkere både i Arktis og Antarktis. Det nye prosjektet stemmer helt overens med disse planene.
– Dessuten vil en effektiv overvåking av isen i Arktis bare bli viktigere og viktigere, sier Eriksen. I takt med issmeltingen i polområdene, vil skipstrafikken i Arktis øke.
– Vi tror derfor at det nye prosjektet vil få gode ringvirkninger industrielt når det står ferdig, avslutter Eriksen.

Samarbeidsprosjekt
IMAR er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre KSAT, Norsk Romsenter, Den europeiske romorganisasjonen ESA, Forsvarets Forskningsinstitutt, Norsk Polarinstitutt, Norut Tromsø og Kongsberg Spacetec.

Du kan lese mer om Radarsat-2 og Sentinel-satellittene her: Radarsat-2: ny arbeidshest i rommet, Sentinel-satellittene – nye vakthunder for miljøet

DEL