Regjeringen vurderer risikoavlastning til redere

Illustrasjonsfoto: Steve Gibson via Flickr Creative Commons

På bakgrunn av den økende trafikk – og miljøbelastningen veitransporten fører med seg, vurderer regjeringen nå en tilskuddsordning til rederiene hvor målet er at mer godstransport skal gå sjøveien.

– Etter å ha gjennomført en bred godsanalyse har vi kommet frem til at overføring av ytterligere gods fra veg- til sjøtransport er gunstig for miljøet og trafikkbelastningen, sier Ottar Ostnes, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementets kyst – og miljøavdeling til www.skipsrevyen.no.

-Selv om mye allerede fraktes sjøveien, er det fortsatt et betydelig restpotensial for godsoverføring som regjeringen har kommet frem til at de ønsker å utrede mulighetene til å utnytte. Det foreligger også et vedtak i Stortinget om å utrede dette, legger Ostnes til.

En eventuell støtteordning vil være midlertidig, og tilskuddet skal være tidsavgrenset, men bidra til varig godsoverføring.

– Den skal fungere som en risikoavlastning for redere i oppstartsfasen av nye rutetilbud eventuelt ved oppgradering av eksisterende tilbud, utdyper Ostnes. 

Ostnes forklarer at dersom støtten gis til rederne, gir det økt sannsynlighet for varige endringer. Dersom støtten gis til vareeierne, er det større mulighet for at de vil velge andre tilbud når støtten bortfaller.

Tett samarbeid mellom reder og vareeier

Det er også i tråd med EØS-retningslinjene for statsstøtte at en eventuell støtteordning rettes mot rederne.

-Selv om støtten gis til reder, ligger det i kortene at reder og vareeiere må jobbe tett sammen for å etablere et tilbud som er interessant for vareeierne, presiserer Ostnes.

Så langt i prosessen har det blitt utført internt utredningsarbeid, så noen konkret tidshorisont for innføring av en tilskuddsordning er ennå ikke på trappene.