Hjem Nyhetsarkiv Ingen kontroll av farlig last i norske havner

Ingen kontroll av farlig last i norske havner

av -

Etter eksplosjonsulykken ved Vest-Tank i Sløvåg ble Klima- og forurensningsdirektoratet, Toll og avgiftsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Kystverket enige om å få på plass et felles opplegg for kontroll av import og eksport av farlig avfall i norske havner. Men hittil har lite skjedd. Av en fersk rapport fra Riksrevisjonen fremgår det at arbeidet med kontrollene har gått tregere enn ventet, og at status i 2011 var at ingen etater kontrollerer det som befinner seg ombord på skipene.

Bildetekst:24. mai 2007 eksploderte en tank ved bedriften Vest Tank i Sløvåg i Gulen kommune. Eksplosjonen var voldsom og førte til at en av anleggets tanker for oppbevaring av slopvann ble løftet av sitt fundament og slengt inn i en fjellvegg. Eksplosjonen førte til at en nærliggende tank med nafta begynte å brenne.

Kun to skip lastet med avfall fra norsk oljevirksomhet ble ifølge Klif kontrollert i fjor – den ene etter tips, og den andre etter at det hadde vært en eksplosjon ombord i skipet.

Riksrevisjonen har også påvist store svakheter i Sjøfartsdirektoratets oppfølging og kontroll med innlevering av farlig avfall fra skipsfart i norske havner. «Riksrevisjonen forventer at Miljøverndepartementet følger opp Sjøfartsdirektoratet mer aktivt for å sikre bedre kontroll på området», heter det i rapporten.

Undersøkelsene til Riksrevisjonen viser dessuten at norske miljø- og tollmyndigheter har for dårlig kontroll med farlig avfall som eksporteres ut av landet.

– Kontrollen med eksport av farlig avfall er utilstrekkelig. Det er nødvendig med mer regelmessig og risikobasert tilsyn for å stanse ulovlig eksport, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Til «gjenvinning»

Riksrevisjonen viser til at deres undersøkelser avdekket at noe farlig avfall blir ulovlig eksportert ut av landet – deler av det til utviklingsland som ikke har kapasitet til å håndtere miljøgiftene det inneholder.

En del av den ulovlige eksporten skjer under dekke av at avfallet er rent og skal til gjenvinning. Noe av denne eksporten går til land utenfor OECD, og myndighetene har ikke oversikt over omfanget.

Noe avfall blir også eksportert ulovlig under dekke av å være produkter for eksport. Her dreier det seg for eksempel om kasserte elektriske og elektroniske produkter eller biler som blir eksportert til land som ikke har kapasitet til å behandle denne typen avfall forsvarlig.

Utilstrekkelig regelverk

KLIF har inngått samarbeid med Tollvesenet for å bedre kontrollen med denne eksporten, men fortsatt gjennomføres få kontroller. Både KLIF og Toll- og avgiftsdirektoratet begrunner de manglende kontrollene med at dette er komplisert arbeid som krever høy kompetanse, pluss at regelverket gir få sanksjonsmuligheter overfor aktører som forsøker å importere eller eksportere farlig avfall.

KLIF viser blant annet til at de kan stoppe utførselen, men at de ikke har hjemmel til å beslaglegge containere som inneholder farlig avfall. Forsøk på å eksportere farlig avfall er heller ikke straffbart. Eksportøren kan derfor bare hente sendingen, og forsøke seg på nytt.

Jobber med melding

Miljødepartementet, som har det overordnete ansvaret på området, sier i sitt svar på kritikken at det jobber med forslag til endringer i forurensningsloven slik at man kan styrke oppfølgingen av ulovlig eksport av farlig avfall. Departementet jobber også med en stortingsmelding om området, og sier det vil ta innspillene fra Riksrevisjonen med i arbeidet med denne.