Hjem Artikkelarkiv Artikler 4-2006 Bunnkartlegging avdekker trålspor

Bunnkartlegging avdekker trålspor

Kartlegging av havbunnen på deler av Tromsøflaket utført av MAREANO-programmet viser at store deler av bunnen er berørt av tråling. I visse områder er det vanskelig å finne strekninger på over 100 m som ikke er tydelig berørt. Forskerne fra Havforskningsinstituttet, som utfører undersøkelsene i samarbeid med NGU, vil imidlertid ikke trekke konklusjoner om eventuelle økologiske effekter før det pågående toktet er ferdig og resultatene analysert.

Detaljerte bilder
For å kartlegge livet på havbunnen bruker forskerne video-opptak av svært høy kvalitet. Slik kommer detaljer til syne som tidligere ikke er blitt observert. Trålspor er registrert på 90% av alle undersøkte opptak. Alle steder hvor det ikke fantes stor stein på bunnen (som ofte hindrer tråling) er det observert trålspor i større eller mindre grad. De største tetthetene av trålspor er observert på bløte bunner uten stein. Det nye kamerautstyret gir muligheter for å skille mellom trålspor fra ulike redskaper (rockhoppergear og runde kuler), samt å rangere sporene etter relativ alder, fra gamle og nesten helt utviskede spor til helt ferske med skrpe kanter, fine riller og ingen sedimentering.

Ikke bare fiske
I den dypeste delen av undersøkelsesområdet, nær Goliath-feltet er det i tillegg til kraftige, opp til 70 cm dype trålspor observert dype og ujevne spor som man ikke uten videre kan tilskrive fiskeredskap. Disse sporene kan stamme fra ankere som er brukt ved ulike petroleumsrelaterte aktiviteter.

Undersøkelsene fortsetter
Observasjonene er gjort i forbindelse med et fire uker langt tokt langs den sørøstlige kanten av Tromsøflaket. Etter et kort opphold i forrige uke fortsetter kartleggingen.

MAREANO-programmet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk. (Kilde: Havforskningsinstituttet).